کلیپ ها

روشهای نوین ساخت و اجرا ومقاوم سازی پلها ۲۱۶ صفحه

روشهای نوین ساخت و اجرا ومقاوم سازی پلها 216 صفحه

روشهای نوین ساخت و اجرا ومقاوم سازی پلها ۲۱۶ صفحه

در تحقیقات دیگر از الیاف کربن و شیشه ۲- پیش ساختگی بابتن پرمقاومت (کاهش مقطع-مونت ازودمونتاژآسانتروظرفیت جابجایی ۳- ساختن اتصالات فولادی لوله ای در جا ۴- استفاده ازنشیمنگاههای شبیه به جداگرهای لرزه ای با این تفاوت که مقاوم در خمش باشند در برشدر سخنرانی دکتر آستانه اصل که بصورت مجازی از راه دور در سالن همایش پحش میشود ذرمورد اثرزلزلههای دور دست برروی پلهای دهانه متوسط و بلند بود که از تحقیقلت پزوهشگاه زلزله و زلزله شناسیدرمورد زلزله ۲۷٫٫٫

دکمه بازگشت به بالا