رنگ و لباس تحریک کننده شهوت جنسی مردان.چگونه مردان را تحریک جنسی کنید

تحریک جنسی شوهر

تحریک شهوت مردان

یک زن باید مهارت تحریک کردن شوهر خود را داشته باشد. زنی که نمی تواند شوهر خود را تحریک جنسی بکند زن ماهر و موفقی نیست. برای این که بتوانید شوهر خود را تحریک جنسی کنید حتما پیشنهاد می شود.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119730740.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه کد P-2020

لباس خواب زنانه کد P-2020
لباس خواب زنانه کد P-2020

۱۴٪

۵۳,۷۰۰

۴۶,۰۰۰ تـومـان

۱۴٪

۵۳,۷۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119499192.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه کد T-901-02

لباس خواب زنانه کد T-901-02
لباس خواب زنانه کد T-901-02

۲۰٪

۱۳۵,۰۰۰

۱۰۸,۰۰۰ تـومـان

۲۰٪

۱۳۵,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3664131.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست لباس خواب و شورت زنانه مدل 509

ست لباس خواب و شورت زنانه مدل 509
ست لباس خواب و شورت زنانه مدل 509

٪

۴۴,۹۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f58a7bfe2e3a12401506be859e2816c57bb9b721_1593631547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه کد 520

لباس خواب زنانه کد 520
لباس خواب زنانه کد 520

۱۳٪

۷۹,۹۰۰

۶۹,۹۰۰ تـومـان

۱۳٪

۷۹,۹۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119493629.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه کد T-901-01

لباس خواب زنانه کد T-901-01
لباس خواب زنانه کد T-901-01

٪

۱۱۵,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4498620.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه فیتن مدل 447B

لباس خواب زنانه فیتن مدل 447B
لباس خواب زنانه فیتن مدل 447B

۱۱٪

۸۹,۹۰۰

۷۹,۹۰۰ تـومـان

۱۱٪

۸۹,۹۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113657831.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه مدل Cherokee_Y

لباس خواب زنانه مدل Cherokee_Y
لباس خواب زنانه مدل Cherokee_Y

٪

۵۴,۵۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/90961578ed0e7c56c8fc4d50ebf3e8b937942b87_1597222873.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه ناوالس کد SS2020-PJM105-Lbw

لباس خواب زنانه ناوالس کد SS2020-PJM105-Lbw
لباس خواب زنانه ناوالس کد SS2020-PJM105-Lbw

٪

۳۲۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114643050.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه مدل Prenses-Z 07

لباس خواب زنانه مدل Prenses-Z 07
لباس خواب زنانه مدل Prenses-Z 07

۳۷٪

۶۸,۰۰۰

۴۲,۶۰۰ تـومـان

۳۷٪

۶۸,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3433537.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه مدل 9614

لباس خواب زنانه مدل 9614
لباس خواب زنانه مدل 9614

٪

۵۱,۸۶۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110645624.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

ست لباس خواب و شورت زنانه مدل K8

ست لباس خواب و شورت زنانه مدل K8
ست لباس خواب و شورت زنانه مدل K8

٪

۴۴,۵۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/54cb6e95387a02de238ecbb5fc2d9dbe2a967095_1594908948.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه کد 1630-R

لباس خواب زنانه کد 1630-R
لباس خواب زنانه کد 1630-R

۲۰٪

۱۲۹,۵۰۰

۱۰۳,۶۰۰ تـومـان

۲۰٪

۱۲۹,۵۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bb5a395c1902642c7ae571d5f628546fdaae0cd1_1598864248.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه کد FBD1004

لباس خواب زنانه کد FBD1004
لباس خواب زنانه کد FBD1004

۱۶٪

۳۴,۵۰۰

۲۸,۹۰۰ تـومـان

۱۶٪

۳۴,۵۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113868841.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه مدل orbbty41

لباس خواب زنانه مدل orbbty41
لباس خواب زنانه مدل orbbty41

٪

۴۵,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110792654.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه مگا سکرت mega.secret مدل Black-Prances

لباس خواب زنانه مگا سکرت mega.secret مدل Black-Prances
لباس خواب زنانه مگا سکرت mega.secret مدل Black-Prances

٪

۴۹,۵۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4ced7d12a6993fe08abe7bdbfffd69981ee6ba04_1601326584.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه مدل ارغوان کد 360

لباس خواب زنانه مدل ارغوان کد 360
لباس خواب زنانه مدل ارغوان کد 360

٪

۴۵,۸۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3351135.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه شهره کد 9614

لباس خواب زنانه شهره کد 9614
لباس خواب زنانه شهره کد 9614

٪

۶۲,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/25f64e2d593b87e442550e991b2dfe262013106e_1597223583.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه ناوالس کد SS2020-PJM105-rd

لباس خواب زنانه ناوالس کد SS2020-PJM105-rd
لباس خواب زنانه ناوالس کد SS2020-PJM105-rd

٪

۳۶۰,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c14c38b9acf8f7187631bd29ac3363ab04e98047_1597637350.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه مدل Black-Prances

لباس خواب زنانه مدل Black-Prances
لباس خواب زنانه مدل Black-Prances

۲۷٪

۵۹,۰۰۰

۴۳,۳۰۰ تـومـان

۲۷٪

۵۹,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111275132.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه مدل LK02

لباس خواب زنانه مدل LK02
لباس خواب زنانه مدل LK02

٪

۴۱,۹۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b0d548a02468c195178bdd509287e2fc850cdbb8_1602674370.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه مدل ser001

لباس خواب زنانه مدل ser001
لباس خواب زنانه مدل ser001

٪

۱۹۵,۰۰۰ تـومـان

٪

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b1993e7b7b294b5830b6e11c1e80599b47151b9b_1596985251.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه کد T-901-06

لباس خواب زنانه کد T-901-06
لباس خواب زنانه کد T-901-06

۵٪

۱۵۰,۰۰۰

۱۴۲,۵۰۰ تـومـان

۵٪

۱۵۰,۰۰۰

تـومـان

https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4488644.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_80

لباس خواب زنانه فیتن مدل 447R

لباس خواب زنانه فیتن مدل 447R
لباس خواب زنانه فیتن مدل 447R

۱۱٪

۸۹,۹۰۰

۷۹,۹۰۰ تـومـان

۱۱٪

۸۹,۹۰۰

تـومـان

کلیپ بالا را ابتدا نگاه کنید تا یک زن بتواند شوهر خود را به نحو احسن تحریک جنسی کند.

برای آموزش تحریک جنسی زن کلیک کنید

رنگ و لباس تحریک کننده شهوت جنسی مردان

با توجه به دیدگاه روانشناسان اجتماعی ، زنان با پوشیدن لباس قرمز، به عنوان یک سیگنال جنسی برای جذب مردان استفاده می کنند (الیوت و همکاران، ۲۰۱۲).

 

در پستانداران غیر انسانی، ماده ها با استفاده از رنگ قرمز بر روی بدن خود از جمله : صورت، قفسه سینه و یا دستگاه تناسلی به همسر خود نشان می دهند که آماده داشتن ارتباط جنسی هستند.

با اذعان به عوامل فرهنگی ،رنگ قرمز می تواند به عنوان یک جاذبه جنسی نقش مهمی بازی کند( دانشگاه روچستر آدم ،روانشناس و همکارانش ) محققان استدلال می کنند که پوشیدن لباس های قرمز رنگ توسط زنان در طول تاریخ به عنوان یک طعمه یا چیز جالبی که سبب عطف توجه درمردان می شود استفاده می کرده اند.

میل جنسی مردان، رنگ قرمز، جذب مردان، دستگاه تناسلی ،پوشیدن لباس قرمز

اگر شما می خواهید که مرد مورد علاقه خود ویا همسرتان را بیشتر جذب خود کنید بهتر است که لباس های تیره را دور انداخته واز رنگ های زرد، قرمز،آتشی ویا یاقوتی استفاده کنید ، در واقع شما یک اقدام بیولوژیکی در غرایز مردان انجام داده اید وقادر خواهید بود تا آنها را کنترل کنید.

در واقع رنگ قرمز به عنوان رنگ محرک در بیشتر وسایل خانم ها مورد استفاده قرار می گیرد از جمله رنگ رژ لب آنها. حتی این رنگ قرمز برای آقایان هم مورد استفاده قرار می گیرد مثلا بابا نوئل که نماد شادی ،تعطیلات وتشویق است ویا حتی روزهای جهانی که در اروپا وآمریکا مرسوم است مانند روز ولنتاین که بیشتر از رنگ قرمز که نماد عشق است استفاده می کنند.
با تحقیقاتی که بر روی نوزادان نسبت به رنگ ها داشته اند رنگ قرمز بیشترین تاثیر را بر روی سیستم عصبی آنها داشته است وبیشترین ترجیح آنها بر روی رنگ قرمز بوده است واین اثر بر روی نوزادان پسر بیشتر از نوزادان دخترنمایان بوده است.
اخیرا، روانشناسی بنام کلوئه تیلور و همکاران او در دانشگاه ساری (۲۰۱۲)، تصمیم گرفتند به بررسی تفاوت های فرهنگی در میان بزرگسالان در تنظیمات رنگ بپرازند .

طی بررسی هایی که در مناطق مختلف وبر روی اقشار تحصیل کرده وبی سواد انجام دادند مشخص شد که بیشتر رنگ های با تم قرمز، آنها را جلب می کند وحتی در زمینه کشاورزی زنان به راحتی توت فرنگی را از میان شاخ وبرگ درختان تشخیص می دادند اما با این حال این ترجیح های رنگ بر روی چیدمان ژنتیکی آنها نقش نبسته است وحتی وابسته به نوع فرهنگ هم نمی باشد شاید بتوان نتیجه گرفت که هم عوامل فرهنگی وهم عوامل ژنتیکی در ایجاد بعضی سبک ها به یک میزان موثر واقع شده اند.


منبع : زیبا شهر

کلیپ سرا وب‌سایت

نظرات بسته شده است.