دانلود کتاب قوس زندگی منصور حلاج pdf

دانلود کتاب قوس زندگی منصور حلاج pdf

معرفی کتاب:(قوس زندگی منصور حلاج)توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده
(قوس زندگی منصور حلاج)دکتر عبدالغفور روان فرهادی از نویسندگان افغانستانی است که ترجمهای سایر از نوشته لویی ماسینییون در ارتباط با حلاج، فراهم آورده است . مقاله حاضر شرحی است از زندگی او اندیشههای منصور حلاج که در سنه ۳۰۹به دست اربابان خشونت و تزویر و تعصب کشته شد .(قوس زندگی منصور حلاج)(وی راااا به سبب تعلیمات بدعت آمیز دستگیر کردند و باااا شقاوت زیاد به قتل رسانیدند .(قوس…

محمد باقر

نظرات بسته شده است.