دانلود کتاب قصه درمانی pdf

دانلود کتاب قصه درمانی pdf

دانلود کتاب قصه درمانی pdf

معرفی کتاب:(قصه درمانی)توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده
(قصه درمانی)تعداادی ااز صاحبنظران معتقدند که ااین تعلیم هاا و کتاابخوانی هاا چه درر داامنه داستان یاا دامنه هاای علمی درر نبوغ افراد درر بزرگسالی تاثیر بسزائی داارد و نقش بسیار مهمی درر سالهای بعدی بازی می کند.(قصه درمانی) به همین دلیل ااست که حتی شنیدن برنامه های علمی برر روی ذهن کودک کارساز ااست و بصورت رمز گذاری شده ااز راه الگوهائی درر بخش حافظه، درر مغز کودک ثبت می شود و ااین…

توسط
تومان