دانلود کتاب ساختمان های گسسته +حل تمرین- بهروز قلی زاده – ریاضیات و مهندسی -pdf

دانلود کتاب ساختمان های گسسته - بهروز قلی زاده - ریاضیات و مهندسی -pdf

دانلود کتاب ساختمان های گسسته+حل تمرین – بهروز قلی زاده – ریاضیات و مهندسی -pdf

دانلود کتاب ساختمان های گسستهتالیف بهروز قلی زاده
رشته های ریاضی و مهندسی
شامل ۳۶۴ صفحه در قالب فایل pdf

حساب گزاره ها و گزاره نماها و روشهای اثبات
روابط
توابع
مجموعه های مرتب
روابط بازگشتی
مروری بر نظریه گراف ها
درخت ها

محمد باقر

نظرات بسته شده است.