مدیریت

دانلود مارکتینگ پلن فارسی و طرح توجیهی شرکت DELL + ترجمه فارسی

دانلود مارکتینگ پلن فارسی و طرح توجیهی شرکت DELL + ترجمه فارسی

دانلود مارکتینگ پلن فارسی و طرح توجیهی شرکت DELL + ترجمه فارسی

دانلود مارکتینگ پلن فارسی شرکت DELL + ترجمه فارسینوع فایل:word
تعداد صفحات:۲۱
شامل:
معرفیتجزیه و تحلیل SWOTاستحکامنقاط ضعففرصت هاتهدیداهداف بازاریابیتقسیم بندی بازاریابیبازاریابی هدفمحصولات تمایز و تعیین موقعیتبازاریابیمحلقیمتترفیعبازار یابیاستراتژیبررسی اجمالیاستراتژی بازاریابی توسعهویژگی های دسترسیچرا استراتژی بازاریابی موفق استبازگشت سرمایه گذاریرفتار مصرف کنندهبررسی اجمالیشرایط، نیاز به یک تغییر در مجموعه ای از مطالعهروش به…

دکمه بازگشت به بالا