عمومی و آزادکلیپ ها

دانلود کتاب استخوان خوک و دستهای جذامی pdf

دانلود رایگان کتاب استخوان خوک و دستهای جذامی pdf

دانلود  کتاب استخوان خوک و دستهای جذامی pdf

معرفی کتاب:(استخوان خوک و دستهای جذامی)
توجه:متن توضیحات زیربازنویسی شده
(استخوان خوک و دستهای جذامی)پیرزن ااز حماام خاارج آامده بود و دااشت جلوِ آاینه‌ی قدی موهاای سفیددش راا شاانه می‌زدد.(استخوان خوک و دستهای جذامی)ااز تووی آاینه داانیال راا نگااه کرد. پشتِ میزتحریرِ کووچکش نشسته بودد و گونه‌ااش راا گذااشته بودد رروی میز. دست‌هااش راا ااز ذیل میز آاویزاان کرده بود و ززُل ززده بود به چیزِز کوچکی که رروی میز اارتعاش…

دکمه بازگشت به بالا