خونریزی و جنگ در دوران ظهور؟!

جنگ در زمان ظهور

از جمله مسائلی و شبهاتی که مطرح می کنند این است که امام زمان جنگ های زیادی در زمان ظهور راه می اندازد. آیا این حقیقت دارد؟

برخی با مورد هجمه قرار دادن مفهوم انتظار،مسأله جنگ های دوره ظهور را به دوران خونریزی و کشتار تعبیر نموده و چهره مخوفی را از امام ارائه نموده اند،

*

جنگ در زمان ظهور

*

در حالی که در دوران ظهور به نص روایات،جنگ وسیع خیر و شر اتفاق خواهد افتاد و دشمن برای گرفتن جان امام سپاهیان متعددی را ارسال می کند تا جایی که در چندین مورد نمایندگان امام در شهرها توسط آنها به شهادت می رسند.از این روی بخش قابل توجهی از اتفاقات و جنگ های موجود در دوران ظهور،جنبه دفاعی و حفظ جان امام را داراست.

**

 

353
توسط
تومان