خرید و معرفی ۷۲ مدل پرفروش دستگاه جوشکاری

خرید دستگاه جوش

دستگاه های جوشکاری الکترود در چهار نوع کلی وجود دارد:
کلاس ۱: ترانسفورماتورهای قدیمی عموماً به دلیل حجم زیاد و کیفیت پایین A.C غیرقابل استفاده هستند. خروجی سنگین و مصرف برق بسیار زیاد

نوع ۲: در این مدل دستگاه ، از ژنراتوری به نام جوش استفاده می شود که کیفیت جوشکاری بهتری دارد و دارای خروجی DC است ، اما به دلیل حجم زیاد و هزینه تعمیر زیاد و زیاد ، و اغلب در سال های اخیر خدمات ندارد ارائه شده توسط این شرکت کاملا فراموش شده است.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120722858.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل 2001-TURBO

اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل 2001-TURBO
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل 2001-TURBO
۳,۲۵۸,۰۰۰ تومان
۲۶.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112538992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 250 آمپر ادون مدل TB-250

دستگاه جوش 250 آمپر ادون مدل TB-250
دستگاه جوش 250 آمپر ادون مدل TB-250
۱,۴۳۵,۰۰۰ تومان
۴۴.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b5e82cb8457fc44ff2b27b5101f430d79c2d5a92_1632320328.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 350 آمپر جاب مدل WM350

اینورتر جوشکاری 350 آمپر جاب مدل WM350
اینورتر جوشکاری 350 آمپر جاب مدل WM350
۵,۳۰۰,۰۰۰
٪۶۶
۱,۷۸۹,۰۰۰ تومان
۵۳۰۰۰۰۰۰
٪۶۶
۷۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1319ca591ebb492687854973b3eff411afa0fc0f_1613895519.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 200 آمپر آذرخش مدل A200

اینورتر جوشکاری 200 آمپر آذرخش مدل A200
اینورتر جوشکاری 200 آمپر آذرخش مدل A200
۳,۴۵۰,۰۰۰
٪۵۴
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۴۵۰۰۰۰۰
٪۵۴
۵۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0a5d24a63df3b5588f64be5442f510eee5da692f_1638955685.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 600 آمپر جاب مدل SUPER JAB 600

اینورتر جوشکاری 600 آمپر جاب مدل SUPER JAB 600
اینورتر جوشکاری 600 آمپر جاب مدل SUPER JAB 600
۸,۹۰۰,۰۰۰
٪۷۱
۲,۵۴۹,۰۰۰ تومان
۸۹۰۰۰۰۰۰
٪۷۱
۵۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0b62f9369b9964441bd51bca965d7b702b02bcf0_1641633240.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 400 آمپر باس مدل MMA-400gun

اینورتر جوشکاری 400 آمپر باس مدل MMA-400gun
اینورتر جوشکاری 400 آمپر باس مدل MMA-400gun
۴,۴۰۰,۰۰۰
٪۳۹
۲,۶۸۲,۰۰۰ تومان
۴۴۰۰۰۰۰۰
٪۳۹
۶۸.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110849308.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 400 آمپر ادون مدل TB-400

دستگاه جوش 400 آمپر ادون مدل TB-400
دستگاه جوش 400 آمپر ادون مدل TB-400
۱,۷۵۵,۰۰۰ تومان
۷۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/448e792ee3934b3d7a471c103a463eeea372da9a_1639491388.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 450 آمپر جاب مدل WM450

اینورتر جوشکاری 450 آمپر جاب مدل WM450
اینورتر جوشکاری 450 آمپر جاب مدل WM450
۶,۹۸۰,۰۰۰
٪۷۴
۱,۸۴۹,۰۰۰ تومان
۶۹۸۰۰۰۰۰
٪۷۴
۸۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c43b336b618d4bb860db04cea1002c269c37a476_1624424259.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 300 آمپر گریتک مدل ARC300

اینورتر جوشکاری 300 آمپر گریتک مدل ARC300
اینورتر جوشکاری 300 آمپر گریتک مدل ARC300
۱,۲۱۲,۳۰۰ تومان
۲۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2f291868637434dbf193e024be564b77851a83ec_1639492101.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 550 آمپر جاب مدل Mini MCT 550

اینورتر جوشکاری 550 آمپر جاب مدل Mini MCT 550
اینورتر جوشکاری 550 آمپر جاب مدل Mini MCT 550
۷,۱۰۰,۰۰۰
٪۷۳
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۷۱۰۰۰۰۰۰
٪۷۳
۸۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2a02dc278fa77a3453f350f8970be18b5ddd904c_1627139544.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 300 آمپر جاب مدل Mini ITC300

اینورتر جوشکاری 300 آمپر جاب مدل Mini ITC300
اینورتر جوشکاری 300 آمپر جاب مدل Mini ITC300
۴,۷۰۰,۰۰۰
٪۶۰
۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان
۴۷۰۰۰۰۰۰
٪۶۰
۸۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0459f16f073be5584b81f8729a21dcac1ef2e07b_1615149727.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 400 آمپر باس مدل MMA-400Turbo

دستگاه جوش 400 آمپر باس مدل MMA-400Turbo
دستگاه جوش 400 آمپر باس مدل MMA-400Turbo
۱,۸۳۰,۰۰۰
٪۲
۱,۷۹۳,۴۰۰ تومان
۱۸۳۰۰۰۰۰
٪۲
۷۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f247a0ac3c1a2264b7630791c77b0f659131b4b3_1637247811.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 300 آمپر باس کد MMA300D

دستگاه جوش 300 آمپر باس کد MMA300D
دستگاه جوش 300 آمپر باس کد MMA300D
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b46c43601eab6f5622e844890a58e76638e3d3f9_1603017579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

الکترود جوشکاری یزد کد E6013-2.5 وزن 2.5 کیلوگرم

الکترود جوشکاری یزد کد E6013-2.5 وزن 2.5 کیلوگرم
الکترود جوشکاری یزد کد E6013-2.5 وزن 2.5 کیلوگرم
۱۱۲,۰۰۰
٪۴
۱۰۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ce3b7a88dcd9ce74067e2d005e28bb748f907697_1640413072.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 600 آمپر توربو باس مدل Turbo 600 MMA

اینورتر جوشکاری 600 آمپر توربو باس مدل Turbo 600 MMA
اینورتر جوشکاری 600 آمپر توربو باس مدل Turbo 600 MMA
۴,۶۰۰,۰۰۰
٪۴۲
۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۴۶۰۰۰۰۰۰
٪۴۲
۶۹.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6b4299d2ee67fedfda61622e1c0a3a5dbebd4949_1609613809.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه نقطه جوش باتری پاورتاپ مدل 500

دستگاه نقطه جوش باتری پاورتاپ مدل 500
دستگاه نقطه جوش باتری پاورتاپ مدل 500
۱,۷۵۰,۰۰۰
٪۲۰
۱,۳۹۹,۹۹۰ تومان
۱۷۵۰۰۰۰۰
٪۲۰
۴۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/730ba42eb14d2d85883af24f79ea9124af9cc475_1641734311.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 650 آمپر جاب مدل IG650 PRO

اینورتر جوشکاری 650 آمپر جاب مدل IG650 PRO
اینورتر جوشکاری 650 آمپر جاب مدل IG650 PRO
۸,۴۰۰,۰۰۰
٪۷۶
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۸۴۰۰۰۰۰۰
٪۷۶
۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/053c5a41b0de83d79f314bad49afd7d35f307cb7_1638684821.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 300 آمپر باس مدل New MMA-300

اینورتر جوشکاری 300 آمپر باس مدل New MMA-300
اینورتر جوشکاری 300 آمپر باس مدل New MMA-300
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a15cf2a87aff8c9d3685a112b3486307b83fa8d_1634630104.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 950 آمپر ماکیتا مدل ARC-950

دستگاه جوش 950 آمپر ماکیتا مدل ARC-950
دستگاه جوش 950 آمپر ماکیتا مدل ARC-950
۴,۶۳۷,۱۰۰ تومان
۶۴.۴میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d08da3ee23ed7fbeca93bcfc7c050b02e5a90f3_1613897066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ماکسی کره مدل M200

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ماکسی کره مدل M200
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ماکسی کره مدل M200
۳,۲۴۰,۰۰۰
٪۵۱
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۳۲۴۰۰۰۰۰
٪۵۱
۵۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b708d6daadd31de213238db76aaab5f631bdccb_1611597427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش سلولوزی 200 امپر اروا مدل 2160

دستگاه جوش سلولوزی 200 امپر اروا مدل 2160
دستگاه جوش سلولوزی 200 امپر اروا مدل 2160
۳,۴۲۶,۴۳۰ تومان
۴۳.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/90ee40f4840894c410620ee2649300afed2e4fc0_1603638607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 200 آمپر جاب مدل Mini MCT200 S

اینورتر جوشکاری 200 آمپر جاب مدل Mini MCT200 S
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جاب مدل Mini MCT200 S
۴,۳۳۰,۰۰۰
٪۵۹
۱,۷۶۹,۰۰۰ تومان
۴۳۳۰۰۰۰۰
٪۵۹
۷۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/59ef069f190be4bbec99ec97884508fa06a3b3c1_1628840820.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 225 آمپر جهان جوش مدل MMA-225

دستگاه جوش 225 آمپر جهان جوش مدل MMA-225
دستگاه جوش 225 آمپر جهان جوش مدل MMA-225
۲,۸۷۵,۰۰۰ تومان
۸۸.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121358647.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر باس مدل TM313

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر باس مدل TM313
دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر باس مدل TM313
۱,۴۵۸,۰۰۰ تومان
۴۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7e70ea2c8382e2d59c1213f655ad3d9f66d42677_1622962361.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 600 آمپر اینتیمکس مدل SOPER600

دستگاه جوش 600 آمپر اینتیمکس مدل SOPER600
دستگاه جوش 600 آمپر اینتیمکس مدل SOPER600
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۹۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110414606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200

دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200
دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200
۱,۳۶۳,۰۰۰ تومان
۳۶.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b92b462b45f4c22d8706dd84da35f3a15f22a72a_1597905047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 200 آمپر آروا مدل 2103

دستگاه جوش 200 آمپر آروا مدل 2103
دستگاه جوش 200 آمپر آروا مدل 2103
۳,۲۳۳,۰۸۰ تومان
۲۳.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/83751ab74e989763c83e6b16279f027f91eacdc0_1607349417.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4602

اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4602
اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4602
۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷۹.۳میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1890d44070875fb00a87f1d760d55b0ff90fb080_1637419139.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 300 آمپر جاب مدل ARC300

اینورتر جوشکاری 300 آمپر جاب مدل ARC300
اینورتر جوشکاری 300 آمپر جاب مدل ARC300
۵,۵۰۰,۰۰۰
٪۷۱
۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان
۵۵۰۰۰۰۰۰
٪۷۱
۵۹.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/77f2ae54be46950fd9e40773f1088c3d91f49bd5_1633785177.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 300 آمپر باس مدل NeMMA300D

دستگاه جوش 300 آمپر باس مدل NeMMA300D
دستگاه جوش 300 آمپر باس مدل NeMMA300D
۱,۸۸۷,۰۰۰
٪۲۶
۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
۱۸۸۷۰۰۰۰
٪۲۶
۴۰.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121158960.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200

دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200
دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200
۱,۳۶۸,۳۰۰ تومان
۳۷.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/070a86ad9dce311e1ed46a922a60343b3bf3699d_1639290122.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر 300 آمپر گریتک مدل ARC300

اینورتر 300 آمپر گریتک مدل ARC300
اینورتر 300 آمپر گریتک مدل ARC300
۱,۲۹۰,۰۰۰
٪۶
۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان
۱۲۹۰۰۰۰۰
٪۶
۲۱.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7d23c6ee98162d773fb7d70cd1cf10f325b05dc7_1631690071.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 250 آمپر ماکسی مدل M250pluse

اینورتر جوشکاری 250 آمپر ماکسی مدل M250pluse
اینورتر جوشکاری 250 آمپر ماکسی مدل M250pluse
۵,۰۷۰,۰۰۰
٪۵۰
۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰۷۰۰۰۰۰
٪۵۰
۵۵.۲میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a518a8bdd5d43375af8c6845c5859a636cda17d2_1627140163.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری ۴۰۰ آمپر جاب مدل Mini ITC 400

اینورتر جوشکاری ۴۰۰ آمپر جاب مدل Mini ITC 400
اینورتر جوشکاری ۴۰۰ آمپر جاب مدل Mini ITC 400
۴,۳۰۰,۰۰۰
٪۵۴
۱,۹۷۹,۰۰۰ تومان
۴۳۰۰۰۰۰۰
٪۵۴
۹۸.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5aecc48ffbc5d99834a618a47fbae1ac1b4e0dcf_1624798219.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 250 آمپر جاب مدل Mini MCT250 S

اینورتر جوشکاری 250 آمپر جاب مدل Mini MCT250 S
اینورتر جوشکاری 250 آمپر جاب مدل Mini MCT250 S
۴,۲۵۰,۰۰۰
٪۶۴
۱,۵۴۹,۰۰۰ تومان
۴۲۵۰۰۰۰۰
٪۶۴
۵۵.۱میلیونتومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/af48f31969c878004fba62cfea2e4726f5360216_1627244956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 200 آمپر تایگر تولز مدل 200 A

دستگاه جوش 200 آمپر تایگر تولز مدل 200 A
دستگاه جوش 200 آمپر تایگر تولز مدل 200 A
۸,۵۳۲,۰۰۰
٪۶۵
۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۸۵۳۲۰۰۰۰
٪۶۵
۹۷.۲میلیونتومان

نوع ۳: یکسو کننده نوع سوم است. کیفیت جوشکاری بالا ، سرویس و کارایی بسیار بالای این دستگاه ها در شرایط بسیار دشوار و شرایط ناتوان این شهر در بازار ایران بسیار محبوب است. خدا را شکر ، نقش تولیدکنندگان داخلی در این صنعت بسیار مهم است و به طور کلی ، تجهیزات وارداتی تحت مدل یکسو کننده جایی برای تأمین آن ندارند ، بلکه برعکس ، در پروژه های بسیار مهم. وظایف سنگین در خارج از کشور در خلیج فارس ، بسیاری از یکسو کننده های ساخت ایران کار می کنند و این به دلیل تجربه بسیار ارزشمند جوشکارها در پارس جنوبی است.

اینورتر جوشکاری 400 آمپر کریتور مدل MMA-400

۱,۶۳۲,۵۰۰ تومان
۶۳.۱میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 500 آمپر جاب مدل IG 500

۵,۶۰۰,۰۰۰
٪۷۲
۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان
۵۶۰۰۰۰۰۰
٪۷۲
۵۹.۱میلیونتومان

دستگاه جوش 200 آمپر تایگر تولز مدل 200IG

۸,۱۶۲,۸۰۰
٪۶۶
۲,۷۹۵,۰۰۰ تومان
۸۱۶۲۸۰۰۰
٪۶۶
۸۰.۲میلیونتومان

دستگاه جوش 400 آمپر باس مدل MMA-400

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۱میلیونتومان

دستگاه جوشکاری 300 امپر باس مدل MMA300D

۱,۹۰۰,۰۰۰
٪۲۱
۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹۰۰۰۰۰۰
٪۲۱
۵۰.۱میلیونتومان

دستگاه جوش اینورتر ادون مدل MMA300S

۳,۴۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴.۳میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا کد 2116

۲,۴۹۲,۵۰۰ تومان
۴۹.۲میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200 M

۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰.۶میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 250 آمپر جاب مدل MCT 250-TURBO PLUS

۴,۹۵۰,۰۰۰
٪۵۴
۲,۲۸۹,۰۰۰ تومان
۴۹۵۰۰۰۰۰
٪۵۴
۲۹.۲میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر تی ای اچ مدل TWA400-MMA200

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰.۵میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 300 آمپر گریتک مدل ARC300I

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰.۱میلیونتومان

دستگاه جوش 200 آمپر رونیکس مدل RON-4604

۳,۹۷۴,۰۰۰ تومان
۹۷.۳میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 250 آمپر مکس مدل DJ_250

۱,۹۰۱,۰۰۰ تومان
۹۰.۱میلیونتومان

دستگاه جوش 200 آمپر رومکس مدل ARC 200

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰.۲میلیونتومان

دستگاه جوش 300 آمپر گریتمدل ARC 300

۱,۹۰۰,۰۰۰
٪۲۸
۱,۳۶۸,۰۰۰ تومان
۱۹۰۰۰۰۰۰
٪۲۸
۳۷.۱میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2170

۳,۱۸۳,۰۴۰ تومان
۱۸.۳میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 500 آمپر صنعتی باس مدل Pro MMA-500

۲,۹۰۰,۰۰۰
٪۳۱
۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان
۲۹۰۰۰۰۰۰
٪۳۱
۹۹.۱میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر بلک هورس مدل Super MMA-200

۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان
۳۳.۲میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 220 آمپر آروا مدل 2102

۴,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۶۸.۴میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2111

۴,۰۵۹,۰۰۰ تومان
۰۶.۴میلیونتومان

دستگاه جوش اینورتر ادون مدل ARC-400s

۲,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۰۲.۲میلیونتومان

دستگاه جوش 400 آمپر اینتی مکس مدل GT-400

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۹.۱میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 550 آمپر جاب مدل Mini ITC 550

۶,۷۰۰,۰۰۰
٪۶۷
۲,۱۹۹,۰۰۰ تومان
۶۷۰۰۰۰۰۰
٪۶۷
۲۰.۲میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 300 آمپر جاب مدل ITC 300

۵,۳۸۰,۰۰۰
٪۵۶
۲,۳۴۹,۰۰۰ تومان
۵۳۸۰۰۰۰۰
٪۵۶
۳۵.۲میلیونتومان

دستگاه جوش 400 آمپر ادون مدل arc 400s

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۰۵.۲میلیونتومان

دستگاه جوش 200 آمپر تایگر تولز مدل 200TURBO

۷,۵۵۸,۲۰۰
٪۶۲
۲,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۷۵۵۸۲۰۰۰
٪۶۲
۸۷.۲میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 300 آمپر جاب مدل MOD.S-300

۷,۹۰۰,۰۰۰
٪۷۵
۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان
۷۹۰۰۰۰۰۰
٪۷۵
۲میلیونتومان

دستگاه جوش 200 آمپر وینر مدل 2011

۲,۱۵۰,۰۰۰
٪۷
۱,۹۹۹,۵۰۰ تومان
۲۱۵۰۰۰۰۰
٪۷
۲میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 180 آمپر آذرخش مدل A180

۳,۱۵۰,۰۰۰
٪۵۰
۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان
۳۱۵۰۰۰۰۰
٪۵۰
۵۸.۱میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 300 آمپر ادون مدل LV-300

۲,۵۰۰,۰۰۰
٪۲۲
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰۰۰۰۰۰
٪۲۲
۹۵.۱میلیونتومان

دستگاه اینورتر جوشکاری اینتیمکس مدل Mini-225

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۳۲.۱میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 680 آمپر جاب مدل IG 680-PRO

۸,۹۹۰,۰۰۰
٪۷۴
۲,۳۵۹,۰۰۰ تومان
۸۹۹۰۰۰۰۰
٪۷۴
۳۶.۲میلیونتومان

اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مدل IT250C

۷,۶۹۰,۰۰۰ تومان
۶۹.۷میلیونتومان

دستگاه جوش 300 آمپر پارسیران مدل S300

۲,۳۹۰,۰۰۰
٪۲۲
۱,۸۶۴,۲۰۰ تومان
۲۳۹۰۰۰۰۰
٪۲۲
۸۶.۱میلیونتومان

دستگاه جوش اینورتر 200 آمپر اکتیو تولز مدل AC-42180

۴,۷۰۰,۰۰۰
٪۴۱
۲,۷۷۳,۴۴۰ تومان
۴۷۰۰۰۰۰۰
٪۴۱
۷۷.۲میلیونتومان

نوع ۴: جوشکار اینورتر چهارمین مدل در دسته دستگاه جوشکاری الکترود دستی است. این نوع ماشین آلات مزایای بسیاری دارند و به همین دلیل در طول پنج سال گذشته با سرعت بسیار بالایی جایگزین همه دستگاه های جوشکاری شده اند.

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *