محصولات پرفروش

خرید و معرفی ۷۲ مدل پرفروش دستگاه جوشکاری

خرید و معرفی دستگاه جوش

دستگاه های جوشکاری الکترود در چهار نوع کلی وجود دارد:
کلاس ۱: ترانسفورماتورهای قدیمی عموماً به دلیل حجم زیاد و کیفیت پایین A.C غیرقابل استفاده هستند. خروجی سنگین و مصرف برق بسیار زیاد

نوع ۲: در این مدل دستگاه ، از ژنراتوری به نام جوش استفاده می شود که کیفیت جوشکاری بهتری دارد و دارای خروجی DC است ، اما به دلیل حجم زیاد و هزینه تعمیر زیاد و زیاد ، و اغلب در سال های اخیر خدمات ندارد ارائه شده توسط این شرکت کاملا فراموش شده است.

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112538992.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 250 آمپر ادون مدل TB-250

دستگاه جوش 250 آمپر ادون مدل TB-250
دستگاه جوش 250 آمپر ادون مدل TB-250
۱,۰۳۳,۰۰۰ تومان
۱.۰۳۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110849308.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 400 آمپر ادون مدل TB-400

دستگاه جوش 400 آمپر ادون مدل TB-400
دستگاه جوش 400 آمپر ادون مدل TB-400
۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۱.۴۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0459f16f073be5584b81f8729a21dcac1ef2e07b_1615149727.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 400 آمپر باس مدل MMA-400Turbo

دستگاه جوش 400 آمپر باس مدل MMA-400Turbo
دستگاه جوش 400 آمپر باس مدل MMA-400Turbo
۱,۸۸۰,۰۰۰
٪۵
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۱.۸۸
٪۵
۱.۷۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/90ee40f4840894c410620ee2649300afed2e4fc0_1603638607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 200 آمپر جاب مدل Mini MCT200 S

اینورتر جوشکاری 200 آمپر جاب مدل Mini MCT200 S
اینورتر جوشکاری 200 آمپر جاب مدل Mini MCT200 S
۲,۷۵۰,۰۰۰
٪۳۵
۱,۷۸۷,۵۰۰ تومان
۲.۷۵
٪۳۵
۱.۷۸۷۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120722858.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل 2001-TURBO

اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل 2001-TURBO
اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل 2001-TURBO
۳,۰۶۵,۰۰۰ تومان
۳.۰۶۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121158960.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200

دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200
دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200
۱,۰۳۴,۰۰۰
٪۱۱
۹۱۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5d65a9191da66d41fa2292fd53a905959fc2627_1596986305.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 240 آمپر جاب مدل MCT240

اینورتر جوشکاری 240 آمپر جاب مدل MCT240
اینورتر جوشکاری 240 آمپر جاب مدل MCT240
۳,۳۵۰,۰۰۰
٪۲۶
۲,۴۸۸,۰۰۰ تومان
۳.۳۵
٪۲۶
۲.۴۸۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b46c43601eab6f5622e844890a58e76638e3d3f9_1603017579.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

الکترود جوشکاری یزد کد E6013-2.5 وزن 2.5 کیلوگرم

الکترود جوشکاری یزد کد E6013-2.5 وزن 2.5 کیلوگرم
الکترود جوشکاری یزد کد E6013-2.5 وزن 2.5 کیلوگرم
۸۴,۷۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/83751ab74e989763c83e6b16279f027f91eacdc0_1607349417.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4602

اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4602
اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4602
۳,۵۷۴,۰۰۰ تومان
۳.۵۷۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119948978.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200

دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200
دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200
۹۱۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110496926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش اینورتر ادون مدل MMA300S

دستگاه جوش اینورتر ادون مدل MMA300S
دستگاه جوش اینورتر ادون مدل MMA300S
۲,۸۶۸,۰۰۰ تومان
۲.۸۶۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113618603.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتور جوشکاری 250 آمپر ادون مدل LV-250S

اینورتور جوشکاری 250 آمپر ادون مدل LV-250S
اینورتور جوشکاری 250 آمپر ادون مدل LV-250S
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110414606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200

دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200
دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل TB-200
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۱.۰۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b46c43601eab6f5622e844890a58e76638e3d3f9_1601714531.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

الکترود جوشکاری یزد کد E6013-3.2 وزن 5 کیلوگرم

الکترود جوشکاری یزد کد E6013-3.2 وزن 5 کیلوگرم
الکترود جوشکاری یزد کد E6013-3.2 وزن 5 کیلوگرم
۱۴۱,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d89bc46ff220ad828306f79d5f90e93d28b5400e_1606840142.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 400 آمپر اینتی مکس مدل GT-400

دستگاه جوش 400 آمپر اینتی مکس مدل GT-400
دستگاه جوش 400 آمپر اینتی مکس مدل GT-400
۲,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۱
۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
۲
٪۱۱
۱.۷۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121132787.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش اینورتر ادون مدل ARC-400s

دستگاه جوش اینورتر ادون مدل ARC-400s
دستگاه جوش اینورتر ادون مدل ARC-400s
۱,۹۴۵,۰۰۰ تومان
۱.۹۴۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/20a03c92d46343f737a7d9da6f851d5b7699649f_1615199961.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر 400 آمپر باس مدل MMA-400 TURBO

اینورتر 400 آمپر باس مدل MMA-400 TURBO
اینورتر 400 آمپر باس مدل MMA-400 TURBO
۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e33a6f91a380d1aaf03c1cd18c235197fdffbf4b_1597645325.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 200 آمپر صنایع جوش و برش الکتروجوش اصفهان کرمانی مدل TRNS200

دستگاه جوش 200 آمپر صنایع جوش و برش الکتروجوش اصفهان کرمانی مدل TRNS200
دستگاه جوش 200 آمپر صنایع جوش و برش الکتروجوش اصفهان کرمانی مدل TRNS200
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱.۳۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3d08da3ee23ed7fbeca93bcfc7c050b02e5a90f3_1613897066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ماکسی کره مدل M200

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ماکسی کره مدل M200
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ماکسی کره مدل M200
۱,۴۹۹,۰۰۰ تومان
۱.۴۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/24a2db5026ba7236a11d7c20300dd30b0e08afd7_1621923756.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 160 آمپر جاب مدل MCT160

اینورتر جوشکاری 160 آمپر جاب مدل MCT160
اینورتر جوشکاری 160 آمپر جاب مدل MCT160
۲,۹۹۰,۰۰۰
٪۵۰
۱,۴۹۳,۰۰۰ تومان
۲.۹۹
٪۵۰
۱.۴۹۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1b708d6daadd31de213238db76aaab5f631bdccb_1611597427.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش سلولوزی 200 امپر اروا مدل 2160

دستگاه جوش سلولوزی 200 امپر اروا مدل 2160
دستگاه جوش سلولوزی 200 امپر اروا مدل 2160
۳,۳۸۴,۰۰۰ تومان
۳.۳۸۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c48d97c808b525ccf5c9fb26ff34297efe47a327_1605304335.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 250 آمپر جاب مدل MCT250

اینورتر جوشکاری 250 آمپر جاب مدل MCT250
اینورتر جوشکاری 250 آمپر جاب مدل MCT250
۶,۵۱۰,۰۰۰
٪۴۲
۳,۷۷۵,۸۰۰ تومان
۶.۵۱
٪۴۲
۳.۷۷۵۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111331805.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 300 آمپر ادون مدل TB-300

دستگاه جوش 300 آمپر ادون مدل TB-300
دستگاه جوش 300 آمپر ادون مدل TB-300
۱,۵۱۵,۰۰۰ تومان
۱.۵۱۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/971eb99106c3cc305f03de75e4a66cb101c46be2_1598337489.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 250 آمپر صنایع جوش و برش الکتروجوش اصفهان کرمانی مدل TRNS250

دستگاه جوش 250 آمپر صنایع جوش و برش الکتروجوش اصفهان کرمانی مدل TRNS250
دستگاه جوش 250 آمپر صنایع جوش و برش الکتروجوش اصفهان کرمانی مدل TRNS250
۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
۱.۶۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/09c2663d9b64471489b13e2e0fb6bf5434c76457_1606839946.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 500 آمپر اینتی مکس مدل GT-500

دستگاه جوش 500 آمپر اینتی مکس مدل GT-500
دستگاه جوش 500 آمپر اینتی مکس مدل GT-500
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119410817.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 200 آمپر اینتیمکس مدل GT-201

اینورتر جوشکاری 200 آمپر اینتیمکس مدل GT-201
اینورتر جوشکاری 200 آمپر اینتیمکس مدل GT-201
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۴۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6fa6b865c77aac2fdd42c204beb8614b23c86c78_1595140208.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 400 آمپر باس مدل GM313

دستگاه جوش 400 آمپر باس مدل GM313
دستگاه جوش 400 آمپر باس مدل GM313
۱,۴۴۲,۰۰۰ تومان
۱.۴۴۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111553247.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 400 آمپر باس مدل MMA-400

دستگاه جوش 400 آمپر باس مدل MMA-400
دستگاه جوش 400 آمپر باس مدل MMA-400
۱,۴۱۸,۰۰۰ تومان
۱.۴۱۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ef8f777572df3f3a873317b79c8f4be500bbe6c9_1621522885.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش اینورتر 500 آمپر گریتک مدل َARC500I

دستگاه جوش اینورتر 500 آمپر گریتک مدل َARC500I
دستگاه جوش اینورتر 500 آمپر گریتک مدل َARC500I
۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۱.۵۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119473248.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 400 آمپر باس مدل MMA-400

اینورتر جوشکاری 400 آمپر باس مدل MMA-400
اینورتر جوشکاری 400 آمپر باس مدل MMA-400
۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۱.۳۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110360372.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200 M

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200 M
اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل IT200 M
۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان
۵.۵۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b92b462b45f4c22d8706dd84da35f3a15f22a72a_1597905047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 200 آمپر آروا مدل 2103

دستگاه جوش 200 آمپر آروا مدل 2103
دستگاه جوش 200 آمپر آروا مدل 2103
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6b4299d2ee67fedfda61622e1c0a3a5dbebd4949_1609613809.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه نقطه جوش باتری پاورتاپ مدل 500

دستگاه نقطه جوش باتری پاورتاپ مدل 500
دستگاه نقطه جوش باتری پاورتاپ مدل 500
۱,۳۵۰,۰۰۰
٪۱۱
۱,۲۰۱,۵۰۰ تومان
۱.۳۵
٪۱۱
۱.۲۰۱۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f12458f41673a11e5d913cd30d163d9b3304387_1615375474.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 600 آمپر باس مدل MMA-600Turbo

دستگاه جوش 600 آمپر باس مدل MMA-600Turbo
دستگاه جوش 600 آمپر باس مدل MMA-600Turbo
۲,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۲.۵۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4780607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

اینورتر جوشکاری 200 آمپر رسب مدل 300S

اینورتر جوشکاری 200 آمپر رسب مدل 300S
اینورتر جوشکاری 200 آمپر رسب مدل 300S
۲,۳۷۰,۰۰۰ تومان
۲.۳۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110427790.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل LV200S

دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل LV200S
دستگاه جوش 200 آمپر ادون مدل LV200S
۱,۶۵۰,۰۰۰
٪۲
۱,۶۱۷,۰۰۰ تومان
۱.۶۵
٪۲
۱.۶۱۷ میلیون تومان

نوع ۳: یکسو کننده نوع سوم است. کیفیت جوشکاری بالا ، سرویس و کارایی بسیار بالای این دستگاه ها در شرایط بسیار دشوار و شرایط ناتوان این شهر در بازار ایران بسیار محبوب است. خدا را شکر ، نقش تولیدکنندگان داخلی در این صنعت بسیار مهم است و به طور کلی ، تجهیزات وارداتی تحت مدل یکسو کننده جایی برای تأمین آن ندارند ، بلکه برعکس ، در پروژه های بسیار مهم. وظایف سنگین در خارج از کشور در خلیج فارس ، بسیاری از یکسو کننده های ساخت ایران کار می کنند و این به دلیل تجربه بسیار ارزشمند جوشکارها در پارس جنوبی است.

اینورتر 250 آمپر اینتیمکس مدل MMA-250XS

۱,۳۳۰,۰۰۰
٪۲
۱,۲۹۹,۰۰۰ تومان
۱.۳۳
٪۲
۱.۲۹۹ میلیون تومان

دستگاه جوش ادون مدل TB-400

۱,۴۵۱,۰۰۰ تومان
۱.۴۵۱ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2113

۳,۸۷۹,۰۰۰ تومان
۳.۸۷۹ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 180 آمپر آروا کد 2114

۲,۷۹۸,۰۰۰ تومان
۲.۷۹۸ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر آذرخش مدل A200

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۱.۴۸ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر خزرترانسفو مدل IGBT - MMA20

۲,۷۹۰,۰۰۰ تومان
۲.۷۹ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر جاب مدل MCT200

۳,۱۳۰,۰۰۰
٪۳۰
۲,۱۹۱,۰۰۰ تومان
۳.۱۳
٪۳۰
۲.۱۹۱ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 195 آمپر جاب مدل MCT 195

۳,۷۶۰,۰۰۰
٪۵۰
۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۳.۷۶
٪۵۰
۱.۸۸ میلیون تومان

دستگاه جوش ۲۰۰ آمپر باس مدل TM313

۱,۳۹۶,۷۰۰ تومان
۱.۳۹۶۷ میلیون تومان

اینورتر اینتیمکس مدل GT-201

۱,۴۵۰,۰۰۰
٪۳
۱,۴۰۶,۵۰۰ تومان
۱.۴۵
٪۳
۱.۴۰۶۵ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا مدل 2117

۱,۹۸۰,۰۰۰
٪۹
۱,۸۱۰,۰۰۰ تومان
۱.۹۸
٪۹
۱.۸۱ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 400 آمپر باس کد MMA-400

۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
۱.۳۸ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 250 آمپر ایران ترانس مدل IT250C

۶,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۶.۸۵ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 135 آمپر وینر مدل Light2011-200M

۲,۲۵۰,۰۰۰
٪۱۶
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۲.۲۵
٪۱۶
۱.۸۹ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر وینر مدل 2011M-200-IR

۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
۱.۸۸ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 350 آمپر جاب مدل MCT350

۷,۵۸۰,۰۰۰
٪۴۰
۴,۵۴۸,۰۰۰ تومان
۷.۵۸
٪۴۰
۴.۵۴۸ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 160 آمپر توسن مدل 1416i

۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان
۳.۲۹۵ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 950 آمپر مدل ARC-90

۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان
۲.۹۷ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل RINV-250-v

۶,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۶.۰۸ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ادون مدل ARC-500S

۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان
۲.۰۸ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل MINIARC200

۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
۳.۹۶ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 160 آمپر ماکسی کره مدل M160

۱,۴۳۰,۰۰۰ تومان
۱.۴۳ میلیون تومان

دستگاه جوش 250 آمپر باس مدل MIG/MMA-250

۶,۹۸۹,۰۸۰ تومان
۶.۹۸۹۰۸ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 300 آمپر استورم مدل R-300

۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان
۳.۴۹۵ میلیون تومان

دستگاه جوش 200 آمپر اکتیو تولز مدل AC48200

۸,۴۰۰,۰۰۰
٪۵۸
۳,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۸.۴
٪۵۸
۳.۵۶ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 200 امپر جوشا مدل ECO3202

۳,۹۶۰,۰۰۰ تومان
۳.۹۶ میلیون تومان

دستگاه جوش 500 آمپر صبا الکتریک مدل POWER REC SERIES 5.0 A G/CELL

۱۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴.۹۵ میلیون تومان

دستگاه جوش 300 آمپر مستر تولز مدل SOPER-600

۲,۹۹۰,۰۰۰
٪۵
۲,۸۴۰,۵۰۰ تومان
۲.۹۹
٪۵
۲.۸۴۰۵ میلیون تومان

کفی اتو لوله سبز مدل YPS-MAKS

۷۰۰,۰۰۰
٪۵۲
۳۳۸,۰۰۰ تومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2111

۳,۹۶۵,۰۰۰ تومان
۳.۹۶۵ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر اینتیمکس مدل WIN-415S

۲,۱۵۰,۰۰۰
٪۲
۲,۱۰۷,۰۰۰ تومان
۲.۱۵
٪۲
۲.۱۰۷ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 180 آمپر آذرخش مدل A180

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۴۵ میلیون تومان

دستگاه جوش 600 آمپر باس مدل MMA-600 TURBO

۲,۷۱۵,۰۰۰ تومان
۲.۷۱۵ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 120 آمپر پایونیر مدل MMA-300

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۴ میلیون تومان

اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل 4611

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵.۹ میلیون تومان

دستگاه اینورتر 400 آمپر باس مدل MMA-400

۱,۶۵۰,۰۰۰
٪۹
۱,۵۰۱,۵۰۰ تومان
۱.۶۵
٪۹
۱.۵۰۱۵ میلیون تومان

نوع ۴: جوشکار اینورتر چهارمین مدل در دسته دستگاه جوشکاری الکترود دستی است. این نوع ماشین آلات مزایای بسیاری دارند و به همین دلیل در طول پنج سال گذشته با سرعت بسیار بالایی جایگزین همه دستگاه های جوشکاری شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا