خانه و آشپزخانهمحصولات پرفروش

خرید و معرفی ۷۲ مدل دستگاه بخور سرد و گرم پرفروش

4.9 (13 نظر)
160000 150000
23٪
5 (7 نظر)
150000 115000
4.4 (42 نظر)
79000
11٪
5 (4 نظر)
99000 88000
4.3 (3 نظر)
250000 230000
22٪
3.6 (8 نظر)
128000 100000
4 (3 نظر)
70000 65000
2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7e854cbb5bac246960d3d6070aad680ff93dd034_1621426956.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور گرم مدل lks2030

دستگاه بخور گرم مدل lks2030
دستگاه بخور گرم مدل lks2030
۸۰۰,۰۰۰
٪۳۸
۴۹۹,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/18777a12b12a14c72dbc1980392ad7d72a07c7be_1610471614.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد مدل SM 98e

دستگاه بخور سرد مدل SM 98e
دستگاه بخور سرد مدل SM 98e
۲۲۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c5ef6557ec78ac265736432b90e31a9f644d7abd_1620593779.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد مدل AROMA DIFFUSER

دستگاه بخور سرد مدل AROMA DIFFUSER
دستگاه بخور سرد مدل AROMA DIFFUSER
۱,۸۰۰,۰۰۰
٪۶۴
۶۴۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3908902.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز سرد مدل Ultrasonic

دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز سرد مدل Ultrasonic
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز سرد مدل Ultrasonic
۴۲۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8a97920ca8dbb0a59a7747a25d60ce4cb5875d76_1620592668.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد مدل T-587

دستگاه بخور سرد مدل T-587
دستگاه بخور سرد مدل T-587
۱,۹۵۰,۰۰۰
٪۵۷
۸۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f581a8dbc064c1d1c404b2ea387e963447c00aad_1622665121.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد مدل SD2

دستگاه بخور سرد مدل SD2
دستگاه بخور سرد مدل SD2
۹۳۰,۰۰۰
٪۶۹
۲۸۵,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9fb06c8e1b210fcb7673b46c3d1c7a5da7c62ee4_1623703079.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد لینهویی مدل LH-192

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد لینهویی مدل LH-192
دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد لینهویی مدل LH-192
۱,۹۶۰,۰۰۰
٪۵۷
۸۴۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4485930.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور گرم آنی ساز مدل MF 2010

دستگاه بخور گرم آنی ساز مدل MF 2010
دستگاه بخور گرم آنی ساز مدل MF 2010
۹۲,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c4c0b66b1cfe36a775dfdcb0938aef8c7a3a13fb_1619342490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد صورت مدل Heart

دستگاه بخور سرد صورت مدل Heart
دستگاه بخور سرد صورت مدل Heart
۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120854590.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد کد HN01

دستگاه بخور سرد کد HN01
دستگاه بخور سرد کد HN01
۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6ed45733276456c58bb9c0f8dd43d6b38c136291_1620411971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد مدل LANTERN

دستگاه بخور سرد مدل LANTERN
دستگاه بخور سرد مدل LANTERN
۶۹۹,۰۰۰
٪۶۴
۲۴۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5131038.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخور سرد میگل مدل GAH 60

بخور سرد میگل مدل GAH 60
بخور سرد میگل مدل GAH 60
۸۳۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1df070eb7f3897523e7429f317fe3e68a509c846_1620407947.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد مدل 520

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد مدل 520
دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد مدل 520
۸۷۰,۰۰۰
٪۶۰
۳۴۹,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4161086.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد و گرم مدل Vapour838

دستگاه بخور سرد و گرم مدل Vapour838
دستگاه بخور سرد و گرم مدل Vapour838
۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲.۵۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9dd157dc06946f5d5e815cab943df9a16b4ba308_1623244711.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد یوکومت مدل ZM1807

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد یوکومت مدل ZM1807
دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد یوکومت مدل ZM1807
۱,۱۰۰,۰۰۰
٪۱۲
۹۶۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114406170.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور گرم آنی ساز مدل F7 20123

دستگاه بخور گرم آنی ساز مدل F7 20123
دستگاه بخور گرم آنی ساز مدل F7 20123
۷۵,۰۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/53310de1bb2ce074660a87b664966a0aa9dd9d4e_1605159345.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد کویین هوم مدل 760

دستگاه بخور سرد کویین هوم مدل 760
دستگاه بخور سرد کویین هوم مدل 760
۷۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110874239.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد مدل Rabbit-Humidifire

دستگاه بخور سرد مدل Rabbit-Humidifire
دستگاه بخور سرد مدل Rabbit-Humidifire
۲۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6a5425bc7feb788bcd31787692a19cfaebe58d4c_1608833268.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد درما مدل DEM-F600

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد درما مدل DEM-F600
دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد درما مدل DEM-F600
۹۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/638375.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخور سرد و گرم سایلن مدل MH-502T

بخور سرد و گرم سایلن مدل MH-502T
بخور سرد و گرم سایلن مدل MH-502T
۱,۶۳۵,۰۰۰ تومان
۱.۶۳۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/087c419376bd2916527f604db8768de3009476c5_1606742246.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز سرد مدل پنگوئن

دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز سرد مدل پنگوئن
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز سرد مدل پنگوئن
۲۳۰,۰۰۰
٪۲
۲۲۵,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/daab6e1a8924b02bc4a69363362ddad08a4ef33e_1609229484.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور صورت کوپکس مدل CH-6515

دستگاه بخور صورت کوپکس مدل CH-6515
دستگاه بخور صورت کوپکس مدل CH-6515
۱۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6d4d97cbb552ace2c5cc6825b79ed3ccc0f34d92_1614860341.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد مدل پنگوئن کد 01

دستگاه بخور سرد مدل پنگوئن کد 01
دستگاه بخور سرد مدل پنگوئن کد 01
۲۲۸,۰۰۰
٪۲
۲۲۳,۴۴۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e58be815a9472018ee204bba732279a96b8bd4dc_1623244637.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد یوکومت مدل ZM2020

دستگاه بخور سرد یوکومت مدل ZM2020
دستگاه بخور سرد یوکومت مدل ZM2020
۱,۲۰۰,۰۰۰
٪۲۱
۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120509800.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز باسئوس مدل DHXX

دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز باسئوس مدل DHXX
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز باسئوس مدل DHXX
۴۲۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2603693.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخور سرد مدل HUMIDIFIER

بخور سرد مدل HUMIDIFIER
بخور سرد مدل HUMIDIFIER
۴۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121685824.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

سونای بخار گرم صورت مدل 0318

سونای بخار گرم صورت مدل 0318
سونای بخار گرم صورت مدل 0318
۷۰,۹۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112679382.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخور سرد کویین مدل QH-760

بخور سرد کویین مدل QH-760
بخور سرد کویین مدل QH-760
۷۷۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a391775f37005f0a8a9a10837e65e5b25657a7c1_1607947810.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد شیائومی مدل Smart humidifier

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد شیائومی مدل Smart humidifier
دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد شیائومی مدل Smart humidifier
۲,۵۸۵,۰۰۰
٪۱۵
۲,۱۸۵,۰۰۰ تومان
۲.۵۸۵
٪۱۵
۲.۱۸۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8d009fc2044b64380c02315eab50fc36ec7aae18_1616867833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد مدل st200

دستگاه بخور سرد مدل st200
دستگاه بخور سرد مدل st200
۲۳۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ff702055582a34b6d676517e45dc911ac7a47c1b_1603526235.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد مدل C01

دستگاه بخور سرد مدل C01
دستگاه بخور سرد مدل C01
۱۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1857928c43e6f04708574ce7dfcb069399f0aef9_1618907428.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد پایزن مدل LS-JD02

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد پایزن مدل LS-JD02
دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد پایزن مدل LS-JD02
۶۵۰,۰۰۰
٪۴۰
۳۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/90dec8978707f5707a5014c068af78298cbe3a7b_1600750455.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخور سرد طرح تخم مرغ مدل Funny Egg

بخور سرد طرح تخم مرغ مدل Funny Egg
بخور سرد طرح تخم مرغ مدل Funny Egg
۲۵۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114741557.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز باسئوس مدل DHYN

دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز باسئوس مدل DHYN
دستگاه بخور سرد و رطوبت ساز باسئوس مدل DHYN
۱,۱۹۵,۳۰۰ تومان
۱.۱۹۵۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113496047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

بخور سرد باسئوس مدل ACBSY-0G

بخور سرد باسئوس مدل ACBSY-0G
بخور سرد باسئوس مدل ACBSY-0G
۱۴۶,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/aa6915c911ef13667b7a9bb4a70a11dc9c9cb0af_1618396535.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دستگاه بخور سرد مدل Shelf

دستگاه بخور سرد مدل Shelf
دستگاه بخور سرد مدل Shelf
۵۹۹,۰۰۰
٪۵۵
۲۶۹,۰۰۰ تومان

بخور سرد سایلن مدل MH-502

۱,۱۸۵,۰۰۰
٪۱۵
۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان
۱.۱۸۵
٪۱۵
۱.۰۱ میلیون تومان

بخور سرد و گرم فرش لایف مدل GO-2845

۲,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۲.۸۵ میلیون تومان

دستگاه بخور سرد و گرم مدل DT-368A

۳,۲۳۹,۹۹۰
٪۲۱
۲,۵۵۵,۵۵۰ تومان
۳.۲۳۹۹۹
٪۲۱
۲.۵۵۵۵۵ میلیون تومان

بخور سرد طرح قطره

۱۸۷,۱۹۰ تومان

بخور سرد پی نت مدل Lemon

۱۷۲,۹۰۰ تومان

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد درما مدل Dem-F

۱,۷۲۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان
۱.۷۲
٪۱۰
۱.۵۴ میلیون تومان

دستگاه بخور سرد مدل g03

۲۳۵,۰۰۰ تومان

بخور سرد مدل Lemon

۱۸۸,۰۰۰ تومان

دستگاه بخور سرد مدل BKH110

۱۲۰,۰۰۰
٪۲۷
۸۷,۵۰۰ تومان

دستگاه بخور گرم رویا مدل fkh

۱۵۰,۰۰۰
٪۲۷
۱۱۰,۰۰۰ تومان

بخار ساز مدل 550

۱۹۳,۰۰۰ تومان

دستگاه بخور گرم کد19

۷۶,۴۰۰ تومان

دستگاه بخور سرد وکتو مدل HQ - 602

۱,۰۰۶,۹۰۰ تومان
۱.۰۰۶۹ میلیون تومان

دستگاه بخور سرد بی تی بی مدل HYB-91

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
۱.۴۲ میلیون تومان

دستگاه بخور سرد سایلن مدل MH-602

۱,۶۳۵,۰۰۰ تومان
۱.۶۳۵ میلیون تومان

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد مدل Rabbit

۲۹۰,۰۰۰
٪۵
۲۷۵,۵۰۰ تومان

دستگاه بخور سرد پالاس مدل 500W

۱,۲۹۰,۰۰۰
٪۲۳
۹۹۰,۰۰۰ تومان

بخور سرد امسیگ مدل US422

۷۴۹,۰۰۰ تومان

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد بری مد مدل 7620

۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۳.۹۴ میلیون تومان

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد مدل XY-01

۱,۴۰۰,۰۰۰
٪۱۲
۱,۲۳۲,۰۰۰ تومان
۱.۴
٪۱۲
۱.۲۳۲ میلیون تومان

دستگاه بخور سرد بی تی بی مدل HYB-B14

۱,۴۰۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان
۱.۴
٪۱۰
۱.۲۶ میلیون تومان

دستگاه بخور سرد مدل LS-2020

۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۲.۰۵ میلیون تومان

دستگاه بخور سرد و گرم مدل m55

۲,۶۵۰,۰۰۰
٪۵
۲,۵۱۷,۵۰۰ تومان
۲.۶۵
٪۵
۲.۵۱۷۵ میلیون تومان

بخور صورت سانی مدل SNT95

۱۶۰,۰۰۰ تومان

دستگاه بخور سرد بایوتک مدل BH-75

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۰۵ میلیون تومان

دستگاه بخور سرد باسئوس مدل DHYN-A02

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۲ میلیون تومان

بخور سرد مدل Bulb

۱۵۱,۰۰۰ تومان

دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US424 کد S24

۱,۲۳۷,۰۰۰ تومان
۱.۲۳۷ میلیون تومان

دستگاه رطوبت ساز سرد مدل 1200

۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵.۱ میلیون تومان

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد کوکسو مدل CK-A

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۸ میلیون تومان

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد مدل 006

۸۰۰,۰۰۰
٪۴۰
۴۸۰,۰۰۰ تومان

بخور سرد بیورر مدل LB44

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۶ میلیون تومان

دستگاه بخور گرم بیورر مدل LB50

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۹ میلیون تومان

دستگاه بخور سرد وکتو مدل HQ - 2008B1

۱,۳۴۴,۰۰۰ تومان
۱.۳۴۴ میلیون تومان

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد درما مدل F628s

۱,۴۱۲,۶۴۰
٪۵
۱,۳۴۲,۰۰۰ تومان
۱.۴۱۲۶۴
٪۵
۱.۳۴۲ میلیون تومان

دستگاه بخور سرد و گرم مدل A36

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۵ میلیون تومان

بخور سرد و داغ زیکلاس مد مدل Jss-37501a

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۱ میلیون تومان

دستگاه بخور سرد و گرم آکوا اکسی مدل K-434

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۲ میلیون تومان

دستگاه بخور سرد وکتو مدل HQ - UH812K

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۲ میلیون تومان

دستگاه بخور و رطوبت ساز سرد و گرم امسیگ مدل US462

۳,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳.۰۵ میلیون تومان

دستگاه بخور سرد امسیگ مدل US456-PLUS

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
۱.۲۸ میلیون تومان

دستگاه بخور مدل STR101

۲۹۰,۰۰۰ تومان

بخور سرد باسئوس مدل ACBSY-13

۱۹۸,۵۰۰
٪۲۵
۱۴۸,۸۷۰ تومان

دستگاه بخور سرد گول مدل Go-2845

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۳ میلیون تومان

دستگاه بخور سرد باسئوس مدل DHMY_B04

۵۲۲,۰۰۰
٪۲
۵۱۱,۵۱۰ تومان

بخار ساز کد 55

۲۶۷,۰۰۰ تومان

دستگاه بخور سرد میوتو ایتالیا مدل BELLINO

۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۷ میلیون تومان

سونا بخار خانگی مدل OY-501

۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
۱.۹۲ میلیون تومان

بخور سرد مدل 002

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بخور سرد مچ مدل T_320

۸۰۰,۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا