خرید و معرفی ۵۰ مدل کیف دستی مردانه پرفروش

خرید کیف دستی مردانه پرفروش

یکی از سخت ترین انتخاب ها برای یک استایل کامل ، انتخاب کیف مناسب است. البته ، شما بارها درگیر این مشکل مهم شده اید ، سبک شما کامل به نظر می رسد ، اما در واقع یک اشکال بزرگ دارد و حل این مشکل چندان آسان نیست ، اما با در نظر گرفتن برخی عوامل مهم ، می توان این مشکل را برطرف کرد کمی راحت تر برای انتخاب کیف مناسب باید به ۳ نکته توجه کنید: ۱: سبک و استایل جلد ۲- رنگ و جنس ۳- فرم بدن و بدن

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c53d78c589c16aefd0c8c2b9414aaf102299be0d_1639648346.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه دیوید جونز مدل 3863-4

کیف دستی زنانه دیوید جونز مدل 3863-4
کیف دستی زنانه دیوید جونز مدل 3863-4
۷۷۵,۰۰۰
٪۲۵
۵۸۱,۲۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d1bad17f95fde5e5ddf06b90ce25c2ccab999349_1639659740.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه دیوید جونز مدل 3856-4

کیف دستی زنانه دیوید جونز مدل 3856-4
کیف دستی زنانه دیوید جونز مدل 3856-4
۷۷۵,۰۰۰
٪۲۵
۵۸۱,۲۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/247826b9f19fe642a580225734350dd30437bb77_1639672241.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه دیوید جونز مدل 3863-4

کیف دستی زنانه دیوید جونز مدل 3863-4
کیف دستی زنانه دیوید جونز مدل 3863-4
۷۵۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/664604f2f070d6821eac296864c89e7fd059007f_1629716909.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه ساسویه مدل سنتی کد 066 مجموعه 4 عددی

کیف دستی زنانه ساسویه مدل سنتی کد 066 مجموعه 4 عددی
کیف دستی زنانه ساسویه مدل سنتی کد 066 مجموعه 4 عددی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/45b1659cd3bb423f9ac2f5176ed2c510fb7dcc36_1629716551.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه ساسویه مدل سنتی کد 064 مجموعه 4 عددی

کیف دستی زنانه ساسویه مدل سنتی کد 064 مجموعه 4 عددی
کیف دستی زنانه ساسویه مدل سنتی کد 064 مجموعه 4 عددی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4c1ca21bafa09ad21ff3e58b9980ebec54113a9a_1629710575.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه ساسویه مدل چهره کد 008 مجموعه 4 عددی

کیف دستی زنانه ساسویه مدل چهره کد 008 مجموعه 4 عددی
کیف دستی زنانه ساسویه مدل چهره کد 008 مجموعه 4 عددی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/74fc4506ae0d2ce5df85541ff98473cd05189e3b_1626903203.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه ساسویه مدل چهره کد 010 مجموعه 4 عددی

کیف دستی زنانه ساسویه مدل چهره کد 010 مجموعه 4 عددی
کیف دستی زنانه ساسویه مدل چهره کد 010 مجموعه 4 عددی
۱۷۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d62f3cf507e21f066a3450a4c77214267cf3c2e7_1626687654.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی زنانه مدل 4

کیف دستی زنانه مدل 4
کیف دستی زنانه مدل 4
۱۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120269600.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 001

کیف دستی مردانه مدل 001
کیف دستی مردانه مدل 001
۱۷۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8b578c41a333b042a7ab8cca75afa153302e5210_1631627274.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 15

کیف دستی مردانه مدل 15
کیف دستی مردانه مدل 15
۱۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3fc77d7b10c8a86dbe4c2bf8f6d6f00ae483eb2a_1611765553.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 03

کیف دستی مردانه مدل 03
کیف دستی مردانه مدل 03
۲۱۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b492b7351e2d298f9fbbf9b79d8d3b3915a7d902_1639600778.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 891.5

کیف دستی مردانه مدل 891.5
کیف دستی مردانه مدل 891.5
۱۲۰,۰۰۰
٪۱۸
۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120106254.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 50

کیف دستی مردانه مدل 50
کیف دستی مردانه مدل 50
۴۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3bdecc3c97bd8b4a8b2d261c00e19100ff4c907d_1619960833.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 069

کیف دستی مردانه مدل 069
کیف دستی مردانه مدل 069
۷۲۰,۰۰۰
٪۲۰
۵۷۶,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3bdecc3c97bd8b4a8b2d261c00e19100ff4c907d_1615230842.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 063

کیف دستی مردانه مدل 063
کیف دستی مردانه مدل 063
۶۷۰,۰۰۰
٪۱۷
۵۵۶,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/0c6eb64e425af895ea416956cf39536ca9850128_1641887676.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل L52

کیف دستی مردانه مدل L52
کیف دستی مردانه مدل L52
۶۵۵,۰۰۰
٪۱۵
۵۵۶,۷۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9c2f468445ee40632049cd99a9f35479dd0d1d6e_1639205904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 01952

کیف دستی مردانه مدل 01952
کیف دستی مردانه مدل 01952
۶۵۰,۰۰۰
٪۲۴
۴۹۴,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4245d3a0b51d8abd5359ac168589c874cadd0b1e_1597171450.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه کد 6654

کیف دستی مردانه کد 6654
کیف دستی مردانه کد 6654
۱۹۵,۰۰۰
٪۲۵
۱۴۶,۲۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119829196.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه کد arya0

کیف دستی مردانه کد arya0
کیف دستی مردانه کد arya0
۷۶۸,۰۰۰
٪۴۹
۳۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7023a275e356bb908a5dca528dd1b55028dde537_1611337180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 069

کیف دستی مردانه مدل 069
کیف دستی مردانه مدل 069
۶۰۰,۰۰۰
٪۱۷
۴۹۸,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120178089.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 6235

کیف دستی مردانه مدل 6235
کیف دستی مردانه مدل 6235
۱,۳۹۸,۰۰۰
٪۶۰
۵۵۹,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/560db254d42b08eb03de463cbee96161177f314d_1638218870.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 3654

کیف دستی مردانه مدل 3654
کیف دستی مردانه مدل 3654
۲۳۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/73cae0c54e90d11d78eea48047e9f0bdba6b62a0_1619963904.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 0215

کیف دستی مردانه مدل 0215
کیف دستی مردانه مدل 0215
۶۵۰,۰۰۰
٪۱۷
۵۳۹,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120588651.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه کد 045

کیف دستی مردانه کد 045
کیف دستی مردانه کد 045
۶۱۰,۰۰۰
٪۱۰
۵۴۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119829799.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه کد arya1

کیف دستی مردانه کد arya1
کیف دستی مردانه کد arya1
۶۷۸,۰۰۰
٪۴۲
۳۹۵,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1de33bed916ac8f884dffc19627b641dbc8556e4_1625820169.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 004

کیف دستی مردانه مدل 004
کیف دستی مردانه مدل 004
۲۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/bef210afe81b105ec3cb26d1c7bb9538c78a9ab3_1611414156.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 063

کیف دستی مردانه مدل 063
کیف دستی مردانه مدل 063
۷۲۰,۰۰۰
٪۲۳
۵۵۴,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120078699.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 8823

کیف دستی مردانه مدل 8823
کیف دستی مردانه مدل 8823
۹۹۵,۰۰۰
٪۴۰
۵۹۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/da560c817a0e73fbbe36fc3d742d8c11202abb2f_1639856990.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل 891.8

کیف دستی مردانه مدل 891.8
کیف دستی مردانه مدل 891.8
۱۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112029348.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل MO_02

کیف دستی مردانه مدل MO_02
کیف دستی مردانه مدل MO_02
۵۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f789565a186c11001306308ab56c48a7088cb179_1602779185.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل pg402

کیف دستی مردانه مدل pg402
کیف دستی مردانه مدل pg402
۳۲۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/8c78f44447f71d70bfb89add3454dc40573bcf04_1639480713.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل PR40

کیف دستی مردانه مدل PR40
کیف دستی مردانه مدل PR40
۳۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/9bde8333379bb79c7966e8853040deebda795974_1608122180.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل a34576

کیف دستی مردانه مدل a34576
کیف دستی مردانه مدل a34576
۴۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c857ee70b9e04b83fcbc8ba4c5c991db929566a8_1640359143.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل S112

کیف دستی مردانه مدل S112
کیف دستی مردانه مدل S112
۲۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/de81a37a32ad5a1c62865bca54dcdb6c0789bfda_1637757741.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه کد B200

کیف دستی مردانه کد B200
کیف دستی مردانه کد B200
۴۸۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/448ebfda8f5e40d05b9f4015b8dfb11802c8bcbc_1631077879.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

کیف دستی مردانه مدل ساده

کیف دستی مردانه مدل ساده
کیف دستی مردانه مدل ساده
۲,۲۱۹,۰۰۰ تومان
۲۲.۲میلیونتومان

۱– سبک و استایل جلد


به عنوان اولین قدم ، باید به سبک لباس شخصی خود و همچنین موقعیت و موقعیتی که قرار است باشید توجه کنید.

کیف دستی مردانه جنوا مدل G 111559 - 6

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵.۲میلیونتومان

کیف دستی مردانه مدل چرم مدل Ver=97

۵۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۴۰۰,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه مدل 004

۱,۷۶۰,۰۰۰
٪۵۰
۸۸۰,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه مدل 7546

۱,۳۹۸,۰۰۰
٪۶۰
۵۵۹,۲۰۰ تومان

کیف دستی مردانه دنیلی مدل 401110021020

۱,۳۶۹,۰۰۰
٪۳۰
۹۵۸,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه کد 101010

۶۰۰,۰۰۰
٪۲۵
۴۵۰,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه چرم کروکو مدل 400008095

۱,۲۹۰,۰۰۰
٪۱۰
۱,۱۶۱,۰۰۰ تومان
۱۲۹۰۰۰۰۰
٪۱۰
۱۶.۱میلیونتومان

کیف دستی مردانه مدل 069

۶۰۰,۰۰۰
٪۱۷
۴۹۸,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه انزو رسی مدل EN 800068 کد 15 - 2019568

۱,۹۰۰,۰۰۰
٪۲۰
۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان
۱۹۰۰۰۰۰۰
٪۲۰
۵۲.۱میلیونتومان

کیف دستی مردانه رویال چرم کد P18

۴۹۵,۰۰۰
٪۱۰
۴۴۵,۵۰۰ تومان

کیف دستی مردانه چرم ماکان مدل ARYA-shot-h

۸۷۸,۰۰۰
٪۴۶
۴۷۵,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه مدل PD186

۶۲۰,۰۰۰
٪۵۵
۲۷۹,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه کد arya1

۶۷۸,۰۰۰
٪۴۲
۳۹۵,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه کهن چرم کد DB77-7

۷۰۴,۰۰۰
٪۲۳
۵۴۲,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه اورز مدل ENRIQUE

۲,۱۹۹,۰۰۰
٪۳۰
۱,۵۳۹,۳۰۰ تومان
۲۱۹۹۰۰۰۰
٪۳۰
۵۴.۱میلیونتومان

کیف دستی مردانه مدل BG-067

۶۰,۳۰۰
٪۲۰
۴۸,۲۴۰ تومان

کیف دستی مردانه امپریو آرمانی مدل Y4R208YSL5J-81072

۷,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۹.۷میلیونتومان

کیف دستی مردانه مدل 8823

۹۹۵,۰۰۰
٪۴۰
۵۹۷,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه حقی مدل WB10 رنگ قهوه ای

۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان
۰۲.۱میلیونتومان

کیف دستی مردانه انزو مدل 30242

۶۵۰,۰۰۰
٪۱۰
۵۸۵,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه مدل 15

۱۱۹,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه مدل 5363

۱,۲۶۵,۰۰۰
٪۵۵
۵۶۹,۲۵۰ تومان

کیف دستی مردانه آدین چرم مدل DG1

۸۷۴,۰۰۰
٪۳۲
۵۹۰,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه مدل 891.5

۱۲۰,۰۰۰
٪۱۸
۹۹,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه مدل آریا کد ARYA-SHOT-02

۱,۱۹۵,۰۰۰
٪۵۱
۵۸۵,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه مدل 6671

۱,۴۹۸,۰۰۰
٪۷۰
۴۴۹,۴۰۰ تومان

کیف دستی مردانه مدل 03

۲۱۴,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه کهن چرم کد DB77-1

۷۰۴,۰۰۰
٪۲۳
۵۴۲,۰۰۰ تومان

کیف دستی مردانه جنوا مدل G 111559 - 4

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۵.۲میلیونتومان

کیف دستی مردانه مدل 7787

۷۹۰,۰۰۰
٪۳۷
۴۹۷,۷۰۰ تومان

۲- رنگ و جنس


در مرحله بعد ، ما باید به تن رنگ سبک خود توجه کنیم ، ما باید انتخابی سازگار با سایر موارد را نه تنها از نظر رنگ بلکه از نظر مواد نیز داشته باشیم.

کیف دستی مردانه دیجی کالا

خرید انواع مدل های زیبای کیف چرم، اداری، دستی و دوشی مردانه – دیجی کالا
کیف چرمی – خرید انواع کیف پول، دوشی و اداری مردانه و زنانه

سعی کنید از رنگ های خنثی مانند مشکی ، خاکستری و کرم متناسب با همه لباس هایتان استفاده کنید و از تثبیت رنگ و جنس کیف و کفش و گاهی کمربند خودداری کنید.

خرید کیف دستی مردانه

۳– اندام ها و فرم بدن


آخرین مرحله در انتخاب کیف مناسب ممکن است بی ربط به نظر برسد ، اما اگر به آن توجه نکنیم ، موارد دیگر تأثیر چندانی نخواهد داشت. در نظر گرفتن اندام در انتخاب کیف می تواند کوتاه یا بلند و چاق یا نازک به نظر برسد.

اگر لاغر هستید ، کیف های فوق العاده بزرگ برای شما مناسب نیستند زیرا مطمئناً پشت کیف پنهان خواهید شد
و اگر اندامی بزرگ دارید ، بهتر است از کیسه های بسیار کوچک استفاده نکنید زیرا این کیف ها به هیچ وجه دیده نخواهند شد ، همچنین بهتر است از کیف های بسیار بزرگ استفاده نکنید زیرا آنها نیز شما را بزرگتر نشان می دهند ، کیف های متوسط ​​استفاده کنید.

خرید کیف دستی مردانه


برای بلندتر نشان دادن کیف های متوسط ​​و کوچک با بندهای بلند.
اگر قد بلندی دارید ، می توانید از هر کیفی استفاده کنید ، اما توصیه می کنیم از کیف های کوچک خودداری کنید.
ممکن است این مقاله برای شما مفید باشد: اندام های گلابی شکل و تکنیک های زیبا

شاید برای شما این سال پیش آمده باشد که با توجه به این ۳ اصل مهم ، چگونه کیف مناسبی را برای استایل خود انتخاب کنید؟ من اینطور به شما جواب می دهم

انواع کیف های زنانه را بشناسید


کیسه
کیف های بدون بند به گونه ای هستند که یا باید آنها را در آغوش بگیرید ، یا با پنجه نگه دارید ، یا مانند یک کتاب کنار بگذارید! این نسل جدیدی از کیف ها است که نسبتاً محبوب هستند و می توانند در هر سبکی استفاده شوند ، اما باید در انتخاب رنگ و اندازه دقت کنید.

نحوه نگهداری این کیف ها بسیار مهم است ، همچنین بهتر است نحوه استفاده از این کیف ها در سبک های مختلف را بررسی کرده و تمرین کنید که آنها را چندین بار جلوی آینه با ست هایی که می خواهید نگه دارید. همچنین ، قبل از انتخاب این کیف ها ، باید به مشکلات استفاده از آنها توجه کنید. به عنوان مثال ، اگر می خواهید روسری خود را کنار بگذارید ، متوجه خواهید شد که چقدر سخت است! این کیف ها به طور کلی برای افرادی با سبک مرتب و اتوکشی مزاحم هستند زیرا بند و دسته ندارند.

کلیپ سرا وب‌سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *