محصولاتمحصولات پرفروش

خرید و معرفی ۳۶ مدل پرفروش پیچ گوشتی ساده و برقی

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c3ef30562d50e87a3307ae9dbef26cf82f78592_1615403269.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی بوش مدل GSB 180 LI Profesional

دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی بوش مدل GSB 180 LI Profesional
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی بوش مدل GSB 180 LI Profesional
۸,۵۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۸.۵
٪۳۰
۵.۹۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c3ef30562d50e87a3307ae9dbef26cf82f78592_1615840871.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دریل شارژی چکشی بوش مدل GSB 180 -LI Extra

دریل شارژی چکشی بوش مدل GSB 180 -LI Extra
دریل شارژی چکشی بوش مدل GSB 180 -LI Extra
۶,۹۰۰,۰۰۰
٪۲۹
۴,۸۹۹,۰۰۰ تومان
۶.۹
٪۲۹
۴.۸۹۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4506350ba4ebbcffc38952325a2b8f24d7980746_1623687990.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل GSB 18V-50 EC brushless + 4 Extra

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل GSB 18V-50 EC brushless + 4 Extra
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل GSB 18V-50 EC brushless + 4 Extra
۱۷,۰۰۰,۰۰۰
٪۴۸
۸,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۱۷
٪۴۸
۸.۸۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c3ef30562d50e87a3307ae9dbef26cf82f78592_1615398225.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دریل شارژی چکشی بوش مدل 805-06019F8307

دریل شارژی چکشی بوش مدل 805-06019F8307
دریل شارژی چکشی بوش مدل 805-06019F8307
۷,۸۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۷.۸
٪۳۰
۵.۴۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1476971.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل IXO GEN V

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل IXO GEN V
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل IXO GEN V
۱,۹۸۰,۰۰۰
٪۳
۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۱.۹۸
٪۳
۱.۹۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1e0e77204cc627e75ea7b63f3cd4a46c7154b0d3_1625383673.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل psb 1800li2

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل psb 1800li2
دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بوش مدل psb 1800li2
۴,۳۸۰,۰۰۰
٪۲۶
۳,۲۴۱,۲۰۰ تومان
۴.۳۸
٪۲۶
۳.۲۴۱۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/502f809d0be333b9296b293c293e5ee957f38405_1613321123.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دریل شارژی چکشی بوش مدل 06019F8300

دریل شارژی چکشی بوش مدل 06019F8300
دریل شارژی چکشی بوش مدل 06019F8300
۷,۵۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۵,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۷.۵
٪۳۰
۵.۲۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1ab2e0c318acd78891bce16852b659a8e869a861_1597812732.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GO-001

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GO-001
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GO-001
۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
۱.۶۱ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/330534.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل PSR Select

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل PSR Select
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل PSR Select
۱,۹۷۰,۰۰۰
٪۷
۱,۸۳۳,۰۰۰ تومان
۱.۹۷
٪۷
۱.۸۳۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a4b0ac2210c63428eda6b494e7065a07a8602334_1599813547.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

دریل شارژی بوش مدل 12

دریل شارژی بوش مدل 12
دریل شارژی بوش مدل 12
۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118448148.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی برقی بوش مدل GSR 6-25 TE

پیچ گوشتی برقی بوش مدل GSR 6-25 TE
پیچ گوشتی برقی بوش مدل GSR 6-25 TE
۶,۲۶۰,۰۰۰
٪۴
۵,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۶.۲۶
٪۴
۵.۹۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/117460098.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSB 180-Li

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSB 180-Li
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSB 180-Li
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴.۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/cbad3c4dd884d93f8a9d4bc89f362f17f53b6880_1599675619.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه دو عددی دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GDR 120 Li + GSR 120 Li

مجموعه دو عددی دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GDR 120 Li + GSR 120 Li
مجموعه دو عددی دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GDR 120 Li + GSR 120 Li
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2484613.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GO

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GO
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GO
۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان
۱.۷۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/afc6e7b3c045d6a99dc43a7d528891fb0467fd93_1618754155.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل IXO Colour Edition

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل IXO Colour Edition
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل IXO Colour Edition
۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
۲.۴۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4506350ba4ebbcffc38952325a2b8f24d7980746_1615906974.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSB 18V-50 brushless Extra

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSB 18V-50 brushless Extra
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSB 18V-50 brushless Extra
۱۰,۵۰۰,۰۰۰
٪۳۵
۶,۸۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰.۵
٪۳۵
۶.۸۲۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/635b99acc2c2765b27d4161fb93d6f5e4039dd4c_1601215963.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GDR 120-LI

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GDR 120-LI
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GDR 120-LI
۴,۸۳۷,۰۰۰ تومان
۴.۸۳۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7c3ef30562d50e87a3307ae9dbef26cf82f78592_1615393610.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل چکشی 06019F8307

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل چکشی 06019F8307
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل چکشی 06019F8307
۷,۸۰۰,۰۰۰
٪۳۰
۵,۴۶۰,۰۰۰ تومان
۷.۸
٪۳۰
۵.۴۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4025066.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل IXO

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل IXO
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل IXO
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
۱.۶۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/6801ad41f0932783b3fe6bbcb5ddee3b7c46eefd_1615233097.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل 06019F8109

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل 06019F8109
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل 06019F8109
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷.۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a2a1c30d3808b2cbc2bac58d1495128a46f1a340_1618697931.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی برقی بوش مدل GSR 6-45 TE + Extra

پیچ گوشتی برقی بوش مدل GSR 6-45 TE + Extra
پیچ گوشتی برقی بوش مدل GSR 6-45 TE + Extra
۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4506350ba4ebbcffc38952325a2b8f24d7980746_1617001288.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSB 18V-50

پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSB 18V-50
پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSB 18V-50
۷,۴۰۰,۰۰۰
٪۱۹
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۷.۴
٪۱۹
۶ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121933015.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

مجموعه دو عددی دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GDR 120 Li + GSR 120 Li

مجموعه دو عددی دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GDR 120 Li + GSR 120 Li
مجموعه دو عددی دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GDR 120 Li + GSR 120 Li
۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۱ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7f96c05e46d0fb5a6511935f060a1d360e195202_1618695692.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی برقی بوش مدل GSR 6-25 TE + 2 Extra

پیچ گوشتی برقی بوش مدل GSR 6-25 TE + 2 Extra
پیچ گوشتی برقی بوش مدل GSR 6-25 TE + 2 Extra
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۹.۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/118440226.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پیچ گوشتی برقی بوش مدل GSR 6-45 TE

پیچ گوشتی برقی بوش مدل GSR 6-45 TE
پیچ گوشتی برقی بوش مدل GSR 6-45 TE
۶,۲۸۰,۰۰۰
٪۱۹
۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۶.۲۸
٪۱۹
۵.۱ میلیون تومان


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا