کلیپ ها

خرید و معرفی پرفروش ترین انواع گیتار

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2808d4441967c54b4c913a5fbf4a6e54efd6074b_1618735083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار یاهاما مدل C70

گیتار یاهاما مدل C70
گیتار یاهاما مدل C70
۱,۷۵۰,۰۰۰
٪۳۱
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۷۵
٪۳۱
۱.۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114157606.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک مدل NE2

گیتار کلاسیک مدل NE2
گیتار کلاسیک مدل NE2
۸۴۱,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/26374.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک یاماها مدل C40

گیتار کلاسیک یاماها مدل C40
گیتار کلاسیک یاماها مدل C40
۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
۳.۶۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/237746.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک یاماها مدل C70

گیتار کلاسیک یاماها مدل C70
گیتار کلاسیک یاماها مدل C70
۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴.۷ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/1c0779c7fd317f256e8a44e1b2fe2a0f9c2ffc23_1605940151.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-A

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-A
گیتار کلاسیک آوا مدل S20-A
۷۹۰,۰۰۰
٪۱۷
۶۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/ee3967c3a0a01d632c61e6283353b8d742e7e196_1603870067.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک وفائی مدل MV x

گیتار کلاسیک وفائی مدل MV x
گیتار کلاسیک وفائی مدل MV x
۲,۷۸۰,۰۰۰
٪۵۷
۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان
۲.۷۸
٪۵۷
۱.۱۹۸ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/467275.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

پکیج گیتار الکتریک یاماها مدل ERG121GP

پکیج گیتار الکتریک یاماها مدل ERG121GP
پکیج گیتار الکتریک یاماها مدل ERG121GP
۸,۰۰۰,۰۰۰
٪۱
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸
٪۱
۷.۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/d4b70c3bdb8c5293cd7c49cdef091c523309cad9_1624365467.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-W

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-W
گیتار کلاسیک آوا مدل S20-W
۸۵۰,۰۰۰
٪۲۲
۶۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/dc93c03040af67ce6266c49be9a84a77f6c331ab_1602579650.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک مدل c40

گیتار کلاسیک مدل c40
گیتار کلاسیک مدل c40
۹۴۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4cd169cf061b307dea5c44093025af84fa14aad8_1618819000.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک وفائی مدل mv

گیتار کلاسیک وفائی مدل mv
گیتار کلاسیک وفائی مدل mv
۱,۵۰۰,۰۰۰
٪۳۶
۹۶۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/36490.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک یاماها مدل C80

گیتار کلاسیک یاماها مدل C80
گیتار کلاسیک یاماها مدل C80
۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۵.۵۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7589341b03f757f3f71e01e2eab4b8a5c6a935c7_1626264423.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-B

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-B
گیتار کلاسیک آوا مدل S20-B
۸۵۰,۰۰۰
٪۱۸
۶۹۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/a003a1b52fe46dffc8b5a87be073a5ee3a8b2e8a_1605940224.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-C

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-C
گیتار کلاسیک آوا مدل S20-C
۸۲۹,۰۰۰
٪۲۱
۶۵۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c464293ed78c2822efc6a22a8f0dcfcf688a9ebb_1615116429.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک دایموند مدل 1000

گیتار کلاسیک دایموند مدل 1000
گیتار کلاسیک دایموند مدل 1000
۸۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114264033.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک مدل NE3

گیتار کلاسیک مدل NE3
گیتار کلاسیک مدل NE3
۸۹۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/7ffca1383b92f0119d5bc9275afd4708b82b8398_1620371313.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار فرد کد 102

گیتار فرد کد 102
گیتار فرد کد 102
۳,۰۰۰,۰۰۰
٪۶۵
۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۳
٪۶۵
۱.۰۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f884f84638697e1886258f0e737ce7eb19f373ac_1618903901.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار یاهاما مدل C45

گیتار یاهاما مدل C45
گیتار یاهاما مدل C45
۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4430586.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار الکتریک کورت مدل Aero Custom به همراه کیس حمل

گیتار الکتریک کورت مدل Aero Custom به همراه کیس حمل
گیتار الکتریک کورت مدل Aero Custom به همراه کیس حمل
۱۵,۳۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵.۳۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/361828.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 403 CW

گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 403 CW
گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 403 CW
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
٪۵
۲۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵
٪۵
۲۳.۷۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120746824.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک کینگ مدل k01

گیتار کلاسیک کینگ مدل k01
گیتار کلاسیک کینگ مدل k01
۹۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f785628b749c94c072986ed0e276c5de59de1874_1605002042.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار متاع پور مدل 002

گیتار متاع پور مدل 002
گیتار متاع پور مدل 002
۱,۱۳۴,۰۰۰ تومان
۱.۱۳۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fe51eb7ee3afcc89bd8c50bc44b72f95c6f40325_1601527652.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار الکتریک آیبانز مدل PM2AA

گیتار الکتریک آیبانز مدل PM2AA
گیتار الکتریک آیبانز مدل PM2AA
۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120434880.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار آکوستیک الحمبرا مدل کونکا w300b

گیتار آکوستیک الحمبرا مدل کونکا w300b
گیتار آکوستیک الحمبرا مدل کونکا w300b
۱۴,۲۵۹,۰۰۰ تومان
۱۴.۲۵۹ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/475687.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار آکوستیک یاماها مدل F370

گیتار آکوستیک یاماها مدل F370
گیتار آکوستیک یاماها مدل F370
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶.۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/3432083.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک یاماها مدل C40M

گیتار کلاسیک یاماها مدل C40M
گیتار کلاسیک یاماها مدل C40M
۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111365926.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار پارسی مدل M5

گیتار پارسی مدل M5
گیتار پارسی مدل M5
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111339047.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار دایموند مدل melodi212

گیتار دایموند مدل melodi212
گیتار دایموند مدل melodi212
۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120778293.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک کینگ مدل K1-1

گیتار کلاسیک کینگ مدل K1-1
گیتار کلاسیک کینگ مدل K1-1
۸۰۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/adf43de666516d098990c4426d4719fa0b49e835_1617959923.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک مدل SoloTF 80

گیتار کلاسیک مدل SoloTF 80
گیتار کلاسیک مدل SoloTF 80
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/983f46f5bc91ea367596a4bca82deeb50b1c1c9f_1621225313.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک مالاگا مدل A-F1

گیتار کلاسیک مالاگا مدل A-F1
گیتار کلاسیک مالاگا مدل A-F1
۲,۳۵۰,۰۰۰
٪۴۰
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۳۵
٪۴۰
۱.۴ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120778465.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک کینگ مدل K1-01

گیتار کلاسیک کینگ مدل K1-01
گیتار کلاسیک کینگ مدل K1-01
۹۹۰,۰۰۰
٪۶
۹۳۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/baf7693e2503ebce84438094f4ebfcea5eb8e2ac_1618737289.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار یاهاما مدل C40

گیتار یاهاما مدل C40
گیتار یاهاما مدل C40
۱,۲۵۰,۰۰۰
٪۱۸
۱,۰۲۵,۰۰۰ تومان
۱.۲۵
٪۱۸
۱.۰۲۵ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120828952.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک یاماها مدل CG162S

گیتار کلاسیک یاماها مدل CG162S
گیتار کلاسیک یاماها مدل CG162S
۱۲,۰۰۰,۰۰۰
٪۱۷
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲
٪۱۷
۱۰ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/792e1dcd6174178e3123262e7fb4f6f2c8051690_1612903543.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک فرد مدل Pimax

گیتار کلاسیک فرد مدل Pimax
گیتار کلاسیک فرد مدل Pimax
۹۵۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/121635094.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار باس یاماها مدل BB 234

گیتار باس یاماها مدل BB 234
گیتار باس یاماها مدل BB 234
۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۵.۳ میلیون تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/120570663.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

گیتار کلاسیک کینگ مدل K1

گیتار کلاسیک کینگ مدل K1
گیتار کلاسیک کینگ مدل K1
۹۹۰,۰۰۰
٪۶
۹۳۰,۰۰۰ تومان

گیتار پارسی مدل p70

۲,۶۰۰,۰۰۰
٪۱۱
۲,۳۲۰,۰۰۰ تومان
۲.۶
٪۱۱
۲.۳۲ میلیون تومان

گیتار کلاسیک آمستر مدل MG_150

۱,۴۸۵,۰۰۰ تومان
۱.۴۸۵ میلیون تومان

گیتار الکتریک آیبانز مدل RGIR 37BFE-BKF

۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۲ میلیون تومان

گیتار یاهاما مدل C80

۲,۵۵۰,۰۰۰
٪۳۹
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۲.۵۵
٪۳۹
۱.۵۵ میلیون تومان

گیتار فلامنکو الحمبرا مدل 4F سایز 4/4

۲۲,۲۰۰,۰۰۰
٪۵
۲۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
۲۲.۲
٪۵
۲۱.۰۹ میلیون تومان

گیتار کلاسیک مالاگا مدل M1

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۹ میلیون تومان

گیتار کلاسیک رویال مدل GR_100

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱ میلیون تومان

گیتار فرد مدل 002

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۱ میلیون تومان

گیتار کلاسیک فرد کد 88

۲,۱۵۰,۰۰۰
٪۴۷
۱,۱۳۹,۵۰۰ تومان
۲.۱۵
٪۴۷
۱.۱۳۹۵ میلیون تومان

گیتار کلاسیک الحمبرا مدل کالج

۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۸.۴ میلیون تومان

گیتار دایموند مدل TS600

۸۹۰,۰۰۰ تومان

گیتار مدل C40

۱,۰۱۰,۰۰۰
٪۲
۹۸۸,۰۰۰ تومان

گیتار آکوستیک یاماها مدل JR2

۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵.۶ میلیون تومان

گیتارالکتریک کورت مدل Cort X۱۰۰ OPBK

۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۶.۵۵ میلیون تومان

گیتار الکتریک آیبانز مدل RG950WFMZ-TGE

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷ میلیون تومان

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-P

۸۵۰,۰۰۰
٪۲۲
۶۵۹,۰۰۰ تومان

گیتار کلاسیک آلمانزا مدل 435-CW Thin

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۲ میلیون تومان

گیتار کلاسیک الحمبرا مدل Z-Nature

۱۰,۰۵۰,۰۰۰
٪۵
۹,۵۴۷,۵۰۰ تومان
۱۰.۰۵
٪۵
۹.۵۴۷۵ میلیون تومان

گیتار مدل C70

۳,۷۰۰,۰۰۰
٪۷۲
۱,۰۲۰,۰۰۰ تومان
۳.۷
٪۷۲
۱.۰۲ میلیون تومان

گیتار آکوستیک آیبانز مدل PF15-NT

۵,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵.۲ میلیون تومان

گیتار کینگ مدل K1 کد ca

۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
۱.۲۹ میلیون تومان

گیتار کلاسیک مالاگا مدل p1

۲,۳۵۰,۰۰۰
٪۴
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲.۳۵
٪۴
۲.۲۵ میلیون تومان

گیتار کلاسیک یاماها مدل CS40 سایز 3/4

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳.۸ میلیون تومان

گیتار کلاسیک الحمبرا مدل 1C سایز 4/4

۱۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱۲.۰۵ میلیون تومان

گیتار کلاسیک رویال کد 028

۱,۱۷۹,۰۰۰ تومان
۱.۱۷۹ میلیون تومان

گیتار افرا مدل F4 کد CA

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲.۱ میلیون تومان

گیتار الکتریک آیبانز مدل EGE N8-PLB

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵ میلیون تومان

گیتار مدل Cr2

۱,۰۶۲,۲۲۰ تومان
۱.۰۶۲۲۲ میلیون تومان

گیتار کلاسیک آلمانزا مدل Nature 400

۱۰,۰۰۰,۰۰۰
٪۵
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰
٪۵
۹.۵ میلیون تومان

گیتار فلامنکو الحمبرا مدل 3F

۱۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷.۸ میلیون تومان

گیتار کلاسیک یاماها مدل CX40

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴.۸ میلیون تومان

گیتار کلاسیک متاع پور مدل پیکاپ دار 0022

۱,۹۹۰,۰۰۰
٪۲۷
۱,۴۵۶,۰۰۰ تومان
۱.۹۹
٪۲۷
۱.۴۵۶ میلیون تومان

گیتار کلاسیک وفائی مدل mv01

۱,۳۹۹,۰۰۰ تومان
۱.۳۹۹ میلیون تومان

گیتار کلاسیک مدل Hg2

۱,۶۵۰,۰۰۰
٪۳۴
۱,۰۸۹,۰۰۰ تومان
۱.۶۵
٪۳۴
۱.۰۸۹ میلیون تومان

گیتار پارسی مدل M6

۱,۸۴۰,۰۰۰
٪۱۵
۱,۵۶۴,۰۰۰ تومان
۱.۸۴
٪۱۵
۱.۵۶۴ میلیون تومان

گیتار مدل ماراتون کد ۰۰

۱,۳۵۰,۰۰۰
٪۲
۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان
۱.۳۵
٪۲
۱.۳۲۳ میلیون تومان

گیتار باس یاماها مدل TRBX174

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۵.۹ میلیون تومان

گیتار الکتریک آیبانز مدل RC720-CNF

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲۴ میلیون تومان

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-K

۸۵۰,۰۰۰
٪۲۲
۶۵۹,۰۰۰ تومان

گیتار الکتریک شکتر مدل Jerry Horton Tempest - 256

۱۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱۹.۸ میلیون تومان

گیتار کلاسیک مدل sinem به همراه پایه

۱,۳۷۵,۲۹۰ تومان
۱.۳۷۵۲۹ میلیون تومان

گیتار کلاسیک کوردوبا مدل c1

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
۱.۰۵ میلیون تومان

گیتار فلامنکو پرز مدل 630

۱۸,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۱۸.۹۸ میلیون تومان

گیتار اکوستیک ماستیف مدل h630

۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷.۸ میلیون تومان

گیتار باس یاماها مدل BB 235

۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۶.۳ میلیون تومان

گیتار کلاسیک آریا مدل AK-30

۳,۸۳۵,۰۰۰ تومان
۳.۸۳۵ میلیون تومان

گیتار کلاسیک مدل S1

۹۴۸,۰۰۰ تومان

گیتار آرین مدل AK 80

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۱ میلیون تومان

اوکوله له کالا مدل Starter kit

۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان
۳.۹۸ میلیون تومان

گیتار الکترو آکوستیک آیبانز مدل A300E-VV

۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۱۷.۵ میلیون تومان

گیتار کلاسیک رویال کد 0034

۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۱.۲۴ میلیون تومان

گیتار کلاسیک آلمانزا مدل Cedro 401

۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۲ میلیون تومان

گیتار فرد کد 609

۱,۹۵۰,۰۰۰
٪۴۳
۱,۱۱۱,۵۰۰ تومان
۱.۹۵
٪۴۳
۱.۱۱۱۵ میلیون تومان

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-ORNG

۸۵۰,۰۰۰
٪۲۲
۶۵۹,۰۰۰ تومان

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-R

۸۵۰,۰۰۰
٪۲۲
۶۵۹,۰۰۰ تومان

گیتار کلاسیک وفائی مدل پیکاپ دار مدل mv3

۲,۵۹۰,۰۰۰ تومان
۲.۵۹ میلیون تومان

گیتار کلاسیک مارتین مدل D3

۱,۰۰۰,۰۰۰
٪۴
۹۶۰,۰۰۰ تومان

گیتار فلامنکو الحمبرا مدل 2F

۱۴,۹۰۰,۰۰۰
٪۵
۱۴,۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۴.۹
٪۵
۱۴.۱۵۵ میلیون تومان

گیتار یاهاما مدل C70i کد 2

۱,۵۰۰,۰۰۰
٪۷
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۵
٪۷
۱.۴ میلیون تومان

گیتار آکوستیک آیبانز مدل AVD-9

۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸.۹ میلیون تومان

گیتار مدل B4 کد 12

۸۲۰,۰۰۰ تومان

گیتار کلاسیک آوا مدل S20-YLW

۸۵۰,۰۰۰
٪۲۲
۶۵۹,۰۰۰ تومان

گیتار کلاسیک پرز مدل 630

۱۵,۹۴۰,۰۰۰ تومان
۱۵.۹۴ میلیون تومان

گیتار مدل مارال به همراه پایه نت

۲,۰۰۰,۰۰۰
٪۳۲
۱,۳۶۰,۰۰۰ تومان
۲
٪۳۲
۱.۳۶ میلیون تومان

گیتار افرا مدل F4

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱.۱ میلیون تومان

گیتار کلاسیک مدل m9

۹۸۵,۰۰۰ تومان

گیتار وفائی مدل mv3

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲.۳۵ میلیون تومان

گیتار کلاسیک کوردوبا مدل c1

۱,۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱.۱۲ میلیون تومان

گیتار باس کورت مدل GB74

۱۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴.۲۵ میلیون تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا