محصولات پرفروشمد گرایی

خرید و معرفی مدل های پرفروش جوراب زنانه و مردانه

خرید و انتخاب مدل های زیبای جوراب مردانه و زنانه

معرفی و خرید جوراب زنانه

2 minutes
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4141710.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب مچی زنانه مدل 1010 مجموعه 4 عددی

جوراب مچی زنانه مدل 1010 مجموعه 4 عددی
جوراب مچی زنانه مدل 1010 مجموعه 4 عددی
۱۲,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114495688.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه طرح مینی ماوس کد 1092

جوراب زنانه طرح مینی ماوس کد 1092
جوراب زنانه طرح مینی ماوس کد 1092
۹,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4270376.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه مدل 2

جوراب زنانه مدل 2
جوراب زنانه مدل 2
۵,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/5057b85a893db775ceea7381d8e97b15f3095282_1602330623.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه مدل 55

جوراب زنانه مدل 55
جوراب زنانه مدل 55
۱۹,۶۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/11e8b6c3e5d39006b0c91d3bc3c3749c1663f6ae_1599540571.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه طرح عشق کد M152

جوراب زنانه طرح عشق کد M152
جوراب زنانه طرح عشق کد M152
۹,۵۷۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/b2368692ac5bba8e63a479ddd9d53813f0b2681b_1602927795.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه مدل 65

جوراب زنانه مدل 65
جوراب زنانه مدل 65
۲۰,۳۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111924596.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه طرح گربه کد CH1065

جوراب زنانه طرح گربه کد CH1065
جوراب زنانه طرح گربه کد CH1065
۹,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111518646.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه پنتی کد 801 مجموعه 6 عددی

جوراب زنانه پنتی کد 801 مجموعه 6 عددی
جوراب زنانه پنتی کد 801 مجموعه 6 عددی
۱۷,۳۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4690744.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه مدل adl522 بسته 6 عددی

جوراب زنانه مدل adl522 بسته 6 عددی
جوراب زنانه مدل adl522 بسته 6 عددی
۱۳,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/110970186.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه طرح سنتی کد 05 بسته 4 عددی

جوراب زنانه طرح سنتی کد 05 بسته 4 عددی
جوراب زنانه طرح سنتی کد 05 بسته 4 عددی
۱۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110863483.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه طرح گل مجموعه 4 عددی

جوراب زنانه طرح گل مجموعه 4 عددی
جوراب زنانه طرح گل مجموعه 4 عددی
۱۷,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/c79b2ffe0881e1b295190e4dc72712aab87dbc9d_1600234146.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه طرح رنگین کمان

جوراب زنانه طرح رنگین کمان
جوراب زنانه طرح رنگین کمان
۱۳,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119584704.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه طرح گاو کد AR رنگ طوسی

جوراب زنانه طرح گاو کد AR رنگ طوسی
جوراب زنانه طرح گاو کد AR رنگ طوسی
۸,۷۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/444477.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه پارازین بسته 6 جفتی شهر شیک مدل CL893

جوراب زنانه پارازین بسته 6 جفتی شهر شیک مدل CL893
جوراب زنانه پارازین بسته 6 جفتی شهر شیک مدل CL893
۱۲,۴۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/119950712.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب پانیکو مدل 09bl رنگ مشکی

جوراب پانیکو مدل 09bl رنگ مشکی
جوراب پانیکو مدل 09bl رنگ مشکی
۱۰,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111518785.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه پنتی کد 901 بسته 6 عددی

جوراب زنانه پنتی کد 901 بسته 6 عددی
جوراب زنانه پنتی کد 901 بسته 6 عددی
۱۷,۲۵۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/115002183.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه طرح کاکتوس کد 0002

جوراب زنانه طرح کاکتوس کد 0002
جوراب زنانه طرح کاکتوس کد 0002
۷,۳۸۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/2329435.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه شیشه ای پنتی مدل 109 بسته 6جفتی

جوراب زنانه شیشه ای پنتی مدل 109 بسته 6جفتی
جوراب زنانه شیشه ای پنتی مدل 109 بسته 6جفتی
۱۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/fa15bb6ecdfec222265e4e4658288dd1cb05b7a6_1609921463.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه گی دلان مدل M70 مجموعه 6 عددی

جوراب زنانه گی دلان مدل M70 مجموعه 6 عددی
جوراب زنانه گی دلان مدل M70 مجموعه 6 عددی
۴۵,۰۰۰
٪۹
۴۰,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/f08f4e01a7d728dc11cad7ad7478ababeca96390_1606883953.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب مدل ZW55

جوراب مدل ZW55
جوراب مدل ZW55
۱۵,۰۰۰
٪۴۳
۸,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/112435765.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه طرح پرتره کد 1067

جوراب زنانه طرح پرتره کد 1067
جوراب زنانه طرح پرتره کد 1067
۶,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/110389138.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه کد 079

جوراب زنانه کد 079
جوراب زنانه کد 079
۶,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/e652de053682476fe97a01e469e296835cd93937_1620365400.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه تاهنگان مدل 052

جوراب زنانه تاهنگان مدل 052
جوراب زنانه تاهنگان مدل 052
۲۵,۰۰۰
٪۵۲
۱۲,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/badf795680960509f5b1bd8b1f09443dc868810b_1614366593.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه تاهنگان مدل باب اسفنجی

جوراب زنانه تاهنگان مدل باب اسفنجی
جوراب زنانه تاهنگان مدل باب اسفنجی
۱۷,۰۰۰
٪۳۳
۱۱,۳۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/89cb610b5812bd65cc047b6c36a3d17a7eef436a_1610134580.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه آکام کد 61 مجموعه 4 عددی

جوراب زنانه آکام کد 61 مجموعه 4 عددی
جوراب زنانه آکام کد 61 مجموعه 4 عددی
۱۰۰,۰۰۰
٪۵۵
۴۴,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111403266.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب دخترانه طرح زنبور مدل vf2w

جوراب دخترانه طرح زنبور مدل vf2w
جوراب دخترانه طرح زنبور مدل vf2w
۶,۷۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111625018.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه طرح کاکتوس کد CH1009

جوراب زنانه طرح کاکتوس کد CH1009
جوراب زنانه طرح کاکتوس کد CH1009
۹,۱۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/113917964.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه کد LN

جوراب زنانه کد LN
جوراب زنانه کد LN
۱۳,۵۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114182793.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه کد 1623

جوراب زنانه کد 1623
جوراب زنانه کد 1623
۷,۸۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111624667.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه طرح اسکلت کد CH1003

جوراب زنانه طرح اسکلت کد CH1003
جوراب زنانه طرح اسکلت کد CH1003
۹,۳۰۰ تومان
https://dkstatics-public-2.digikala.com/digikala-products/111275010.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه مدل کالج کد 006 مجموعه 6 عددی

جوراب زنانه مدل کالج کد 006 مجموعه 6 عددی
جوراب زنانه مدل کالج کد 006 مجموعه 6 عددی
۱۶,۹۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/afec771b6ea759e0dca48537fc5f7e5f01f0b8b1_1605460895.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه مدل چشم نظر

جوراب زنانه مدل چشم نظر
جوراب زنانه مدل چشم نظر
۸,۹۲۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114137941.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه طرح گربه کد 2585

جوراب زنانه طرح گربه کد 2585
جوراب زنانه طرح گربه کد 2585
۹,۲۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/114495607.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه طرح فاکس کد 1091

جوراب زنانه طرح فاکس کد 1091
جوراب زنانه طرح فاکس کد 1091
۹,۰۰۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/4743f92fd92c1f4617242582a0f93ec2b014560e_1604432031.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه مدل پیتزا کد SKPS-W3112

جوراب زنانه مدل پیتزا کد SKPS-W3112
جوراب زنانه مدل پیتزا کد SKPS-W3112
۱۳,۸۹۰ تومان
https://dkstatics-public.digikala.com/digikala-products/111063839.jpg?x-oss-process=image/resize,m_lfit,h_600,w_600/quality,q_90

جوراب زنانه کد 01 رنگ مشکی

جوراب زنانه کد 01 رنگ مشکی
جوراب زنانه کد 01 رنگ مشکی
۵,۴۰۰ تومان

شاید این سوال برای شما پیش آمده باشد که چگونه جوراب های مناسب سبک خود را انتخاب کنید؟
زیبا بودن با اجزای کوچک کار سختی نیست ، فقط باید کمی مراقب باشید و انتخاب های درستی انجام دهید.
برخی افراد از اهمیت جوراب در سبک خود آگاهی ندارند ، ممکن است آگاه باشند اما نمی دانند که چگونه از این جوراب های جذاب در سبک روزانه خود استفاده کنند تا ظاهر بهتری داشته باشند.

جوراب ها علاوه بر کاربردهای زیبایی ، نقش بسیار مهمی در حفظ سلامت پاهای ما دارند. در حقیقت ، اگر این رنگ ها مفید نباشند ، پوست پای ما از قارچ و بیماری های پوستی در امان نخواهد بود.
بنابراین ، بهتر است دلیل داغ را کنار بگذارید و و پس از خواندن این مقاله ، بهترین استفاده را از جوراب های خود کنید.

جوراب طرح روباه

۱۱,۰۰۰ تومان

جوراب مدل Lt-Se

۱۵,۰۰۰
٪۴۳
۸,۵۵۰ تومان

جوراب پاتریس مدل 2271112-72

۳۱,۰۰۰
٪۶۰
۱۲,۵۰۰ تومان

جوراب کیا کد 8848

۱۲,۳۰۰ تومان

جوراب زنانه کد 1004

۵,۹۰۰ تومان

جوراب ورزشی کد WH02

۱۵,۷۵۰ تومان

جوراب مدل ZW55

۱۶,۰۰۰
٪۳۸
۱۰,۰۰۰ تومان

جوراب دیزر کد fiory1221

۱۷,۵۰۰
٪۱۴
۱۵,۰۰۰ تومان

جوراب کد Ni-Se رنگ سفید

۱۵,۰۰۰
٪۳۳
۱۰,۰۰۰ تومان

جوراب دیزر کد fiory1373

۲۱,۶۰۰
٪۳۱
۱۵,۰۰۰ تومان

جوراب دیزر مدل ساشا کد fiory1405-Bk

۲۷,۰۰۰
٪۴۴
۱۵,۰۰۰ تومان

خرید و معرفی جوراب مردانه

جوراب مردانه کد LD-25

۳۲,۲۶۰ تومان

جوراب مدل ZW55

۱۵,۰۰۰
٪۴۳
۸,۵۰۰ تومان

جوراب مردانه کد 1211

۷,۵۰۰ تومان

جوراب مردانه کد T550

۷,۵۰۰ تومان

جوراب طرح روباه

۱۱,۰۰۰ تومان

جوراب مدل Lt-Se

۱۵,۰۰۰
٪۴۳
۸,۵۵۰ تومان

جوراب پاتریس مدل 2271112-72

۳۱,۰۰۰
٪۶۰
۱۲,۵۰۰ تومان

جوراب کیا کد 8848

۱۲,۳۰۰ تومان

جوراب ساق بلند مورد علاقه کسانی است که نه جوراب شلواری هستند و نه جوراب های متوسط ​​هستند!
نمایشگر جوراب برای بسیاری از ما چشم نواز نیست ، زیرا این جوراب ها تقریبا نیمی از ران را می پوشانند ، گزینه مناسبی برای استفاده با دامن های کوتاه و میدی هستند.
مدل های نایلونی یا شیشه ای این جوراب ها معمولاً از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند ، اما الگوهای ضخیم ، بافت و طرح دار آنها یک مورد معمولی و مدرن است که به راحتی می تواند به ظاهر ساده شما کمی رنگ و لعاب بدهد.
جوراب های ضخیم نیز یکی از مهمترین موارد سبک گرانج است.
در این سبک ، این جوراب ها دوست قدیمی کفش های Converse هستند ، دو موردی که چیزی جز سبک های دهه ۸۰ و ۹۰ ما را یادآوری نمی کند.

اما اگر می خواهید با این جوراب ها بسیار زیباتر از این کلمات باشید ، پیشنهاد می کنم این جوراب را در فصل سرد روی جوراب شلواری نازک بپوشید و نتیجه را خودتان ببینید!
برخلاف جوراب های شیشه ای ضخیم و طرح دار ، این جوراب ها زنانه و کلاسیک هستند و ظاهر رسمی تری نسبت به انواع دیگر دارند.
ترکیب جوراب های شیشه ای با پیراهن ها یا دامن های کلاسیک و زنانه یک سبک رسمی ایجاد می کند.
در حالی که جوراب های طرح دار و ضخیم با شلوارک یا دامن کوتاه جین و کتانی شما را برای یک گردش دوستانه آماده می کند.

جوراب ورزشی کد WH02

۱۵,۷۵۰ تومان

جوراب مدل ZW55

۱۶,۰۰۰
٪۳۸
۱۰,۰۰۰ تومان

جوراب دیزر کد fiory1221

۱۷,۵۰۰
٪۱۴
۱۵,۰۰۰ تومان

جوراب کد Ni-Se رنگ سفید

۱۵,۰۰۰
٪۳۳
۱۰,۰۰۰ تومان

جوراب مردانه کد 0214

۵,۹۹۰ تومان

جوراب دیزر کد fiory1373

۲۱,۶۰۰
٪۳۱
۱۵,۰۰۰ تومان

جوراب دیزر مدل ساشا کد fiory1405-Bk

۲۷,۰۰۰
٪۴۴
۱۵,۰۰۰ تومان

جوراب پالوته مدل PCH-W

۳۰,۰۰۰
٪۴۸
۱۵,۵۰۰ تومان

جوراب دیزر مدل fiory1372-Bk

۲۱,۶۰۰
٪۳۱
۱۵,۰۰۰ تومان

جوراب دیزر مدل سوینا کد fiory1367-LG-w

۲۱,۶۰۰
٪۳۱
۱۵,۰۰۰ تومان

جوراب مردانه کد R306

۱۱,۰۰۰ تومان

ساق دست مردانه کد 65

۱۲,۸۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا