بیماری ترنس( تراجنسی)از منظر حقوقی، اجتماعی – قابل ویرایش

بیماری ترنس( تراجنسی)از منظر حقوقی، اجتماعی – قابل ویرایش

بیماری تراجنسی(از منظر حقوقی، اجتماعی)
 
فهرست
چکیده:۱
مقدمه:۲
تعاریف… ۳
جنسیت… ۳
تراجنسیت… ۴
اختلال هویت جنسی.. ۵
تاریخچه. ۶
مطالعات پیشین.. ۷
طبقه بندی ترانس سکشوآل ها۱۰
عوامل احتمالی ایجاد کننده ترنس ها۱۰
تئوری تولد بی سکسوالیته:۱۰
تئوری نقص تربیتی:۱۱
تئوری مبارزه فرهنگی:۱۱
تئوری جنسیت پیکری:۱۱
تئوری جنسیت اجتماعی:۱۲
تغییر جنسیت:۱۳
تغییر جنسیت در ایران.. ۱۳
دلیل فقیهان شیعه. ۱۴
وضعیت تأهل بعد از عمل جراحی.. ۱۴
وضعیت ارث «S.T». 15
انجمن…

توسط
تومان