بیماری ترنس( تراجنسی)از منظر حقوقی، اجتماعی – قابل ویرایش

بیماری ترنس( تراجنسی)از منظر حقوقی، اجتماعی – قابل ویرایش

بیماری تراجنسی(از منظر حقوقی، اجتماعی)
 
فهرست
چکیده:۱
مقدمه:۲
تعاریف… ۳
جنسیت… ۳
تراجنسیت… ۴
اختلال هویت جنسی.. ۵
تاریخچه. ۶
مطالعات پیشین.. ۷
طبقه بندی ترانس سکشوآل ها۱۰
عوامل احتمالی ایجاد کننده ترنس ها۱۰
تئوری تولد بی سکسوالیته:۱۰
تئوری نقص تربیتی:۱۱
تئوری مبارزه فرهنگی:۱۱
تئوری جنسیت پیکری:۱۱
تئوری جنسیت اجتماعی:۱۲
تغییر جنسیت:۱۳
تغییر جنسیت در ایران.. ۱۳
دلیل فقیهان شیعه. ۱۴
وضعیت تأهل بعد از عمل جراحی.. ۱۴
وضعیت ارث «S.T». 15
انجمن…

پاورپوینت در مورد خلاصه ای از مطالب کتاب اجتماعی سوم راهنمایی
توسط
تومان