این صفت باعث انزجار و دوری می شود

بداخلاقی و انزجار مردم

بداخلاقی و انزجار مردم

این صفت باعث انزجار و دوری می شود

پاره ‏اى از معایب اخلاقى و عادات نامطلوب سبب تزلزل اساس دوستى می گردد و بگسیختگى رشته مودت منجر می شود. کسى که اخلاقش نامأنوس و طبعش بگرفتگى و خشونت تمایل مخصوص دارد، میان خود و دیگران دیوارى بوجود می آورد که ممکن نیست بتواند با پرتو درخشان مودت روبرو شود، «سوء خلق» از ارزش انسان می کاهد و به پایه سعادت آدمى لطمه می زند.

جاى انکار نیست که هرکس از برخورد با افراد بدخلق بسختى متنفر و گریزان است و از مصاحبت با یک فرد غیر مانوس و نامتناسب به شدت رنج می کشد، قهرا چنین فردى همه امکانات و موقعیت ها را از خود دور می سازد و توانائى جلب نیروهائى که ممکن است در ترقى و پیشرفت او مؤثر واقع شوند، از دست خواهد داد.

در فن معاشرت وقوف و آشنائى بشرائطى لازم است، که مى‏ بایست قبلا آموخت و آنگاه برطبق آنها رفتار کرد، و از امورى که با سنن و اخلاق صحیح جامعه مباینت داشته باشد خوددارى نمود، زیرا بدون آن استفاده کامل از اجتماع تحقق نیافته، و اخلاق عمومى صورت کمال نخواهد پذیرفت.

براى کامیابى در معاشرت «حسن خلق» نخستین شرط است، این صفت که عامل گیرندگى و جذابیت است ببالا بردن شخصیت انسان کمک می کند، و همه نیروهاى حیاتى شخص را بفعالیت وامی دارد، و در اداره زندگی ها و اجتماعات تأثیر فراوانى دارد. هیچ صفتى نمی تواند به اندازه آن عواطف دیگران را برانگیزد؛ و از رنج هاى زندگى بکاهد.

کسى که از این روحیه ممتاز انسانى برخوردار است؛ هرگز روئى نشان نمی دهد که دیگران بناراحتی هایش پى ببرند، بلکه سعى می کند همواره در اطراف خود نشاط و مسرت بوجود بیاورد تا سایرین از پرتو وجود گرم و اطمینان‏بخش او گرفتاری هاى شخصى را فراموش کنند، على‏رغم مشکلات و دشواری هاى حیاتى خونسردى خود را حفظ کرده و شرائط نامساعد محیط را درهم می شکند.

حسن خلق نیرومندترین عاملى است که در تأمین موفقیت شخصى اثر قطعى دارد. مثلا پیشرفت یک مرکز معاملاتى بنسبت وسیعى وابسته بحسن خلق گردانندگان آنست.

ادامه دارد……

کلیپ سرا وب‌سایت

نظرات بسته شده است.