کلیپ هامذهبیویژه ها

از سختی ها و آسانی های زندگی نترس، کلیپ فوق العاده تاثیر گذار

پیشنهاد می شود این کلیپ تاثیر گذار و انرژی مثبت را درباره سختی های زندگی گوش کنید.

هر فردى در هر شرائطى که باشد نسبت به دیگران مسئولیتى دارد و آن هدایت نمودن زندگی آنهاست و شیوه تحقق آن این است که هر کسى در احساس مسئولیت بین خود و دیگران تفاوتى قائل نباشد و هر چیزى را تحت عنوان یک عیب و نقص، وقتى که در مورد دیگران مد نظر مى گیرید باید خویشتن را استثنا نکند چون اگر برخوردها چنین باشد که هر فردى براى خود امتیاز قائل شود و انتقاد را در مورد سایر مردم مجاز بداند در این صورت ضمن اینکه توفیقى نصیب وى نخواهد شد بلکه مغضوب آنها هم واقع مى گردد بخاطر اینکه دلیلى بر این استثنا و مزیت وجود ندارد.

وقتى که پیامبر (ص) مى فرماید: تمام شما مسئول اعمال می باشید یعنى ضمن انتقاد و یا احساس مسئولیت در مورد دیگران انتقاد آنان را در حق خود نیز پذیرا شوید تا آنچه در میان نسل بشر مورد تنقید قرار مى گیرد مشخص گردد

چون هدف از نقد و انتقاد اصلاح انسان در زندگی از عیب و نقص است و این هدف زمانى محقق مى شود که همگان را علاقمند کامل بر شکل گیرى آن وجود داشته باشد زیرا انتقاد از خود انسانها صورت نمى گیرد بلکه متوجه آن عیب و نقص هائى مى شود که مانع رشد کمال او در زندگی هستند در این صورت احساس مسئولیت ها با شیوه اى خاصى شکل بگیرد که حریم شخصیت هر انسانى صدمه نخورد و موجبات خشم و غضب الهى فراهم نشود.

وقتى که در میان انسان ها موضوعى تحت عنوان ویژه اى مطرح مى شود اولین چیزى که مورد انتظار همگان است یافتن دلیل آن است چون بدون اقامه دلیل نمى توان از مطلبى دفاع کرد پس وقتى که انتقاد تحت عنوان حقى از حقوق بشر مطرح مى شود باید ادله آن هم مطرح گردد تا احدى در واقعیت موضوع تردیدى پیدا نکند.وقتى که گفته مى شود انتقاد حق انسان است این سئوال به ذهن مى رسد این چه نوعى حقى است و چه تعریفى دارد؟

 

دکمه بازگشت به بالا