تجاوز جنسی مسعود رجوی به زنان پادگان

جنسی پیشنهاد می کنم این کلیپ را ببیند تا از عمق فاجعه مسعود رجوی خبر دار شوید.تجاوز مسعود رجوی به زنان پادگان.خودتان قضاوت کنید دیکتاتورهای عالم جنایاتشان کم کم رو می شود