خانه / دانلود / پاورپوینت و pdf درباره “ایمونولوژی” در ۴۶ اسلاید

پاورپوینت و pdf درباره “ایمونولوژی” در ۴۶ اسلاید

پاورپوینت و pdf درباره “ایمونولوژی” در ۴۶ اسلاید

قسمت هایی از فهرست و محتوا

موضوع
تاریخچه و مقدمات ایمنی شناسی–تعاریف،  انواع ایمنی: ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی
آنتی ژن (تعریف، انواع)
ایمونوگلوبولین ها(ساختمان، انواع)
سلول ها و بافت های سیستم ایمنی

=============

nمقدمه

nتاریخچه

nتعاریف

nکاربردها

مقدمه:

nحیات هر فرد در گرو عملکرد صحیح سیستم ایمنی اوست.

nایمنی شناسی علمی است که دفاع و مقاومت در برابر بیماری ها از یک سو و فعالیت های هموستازی و مراقبتی سیستم ایمنی از سوی دیگر در آن مورد مطالعه قرار می گیرد.

nاگر چه تا اواخر قرن ۱۹ این علم را شاخه ای از میکروبیولوژی می دانستند، اما امروزه حیطه آن گسترش یافته و شاخه های مهمی از آن در بخش های مختلف علوم پزشکی کاربرد دارد.

و……………