دانلود کتاب مقامات معنوی pdf

دانلود کتاب مقامات معنوی pdf

دانلود کتاب مقامات معنوی pdf

کتاب مقامات معنوی در درستی ترجمه و تفسیر کتاب محترم منازل السائرین نشان خواجه عبدالله انصاری ااست که مدرس بینا آن راا همراه باا حقایق و لطایف عرفانی اشعار خواجه شیراز، مساوی نهاده و به تعبیر خویش : این دو سراینــــده عارف راا رو به مجموعاً به گفتمان نشانده، کلام گرد راا مفسر بیان دیگری قرارداده الی خواننده راا به عمق سخنان آنها واقف کند. استاد بینا درر این اثر، ضمن شرح حال کوتاه خواجه عبدالله و حافظ و ذکر حالات متفاوت اهل سیر و سلوک ، صد…