خانه / تاریخ و فرهنگ / دانلود کتاب فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم pdf

دانلود کتاب فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم pdf

دانلود کتاب فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم pdf

معرفی کتاب:(فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم)توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده
کتاب آماده درصدد ارائه مروری جامع بر مضامین(فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم) اصلی و مهم تفکر اجتماعی و نیز بررسی تکوین و رشد آن از نخست قرن بیستم تا سال های نهایی آن است و می کوشد این مرور را در متن دورنمای گسترده و در حال تغییر زندگی اجتماعی این دوران پر تلاطم پیمان دهد. (فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم)_ پهنه گسترده فرهنگ تفکر اجتماعی سده بیستم، طی سه جستار کلی ۱)مفااهیم…