خانه / مهندسی محیط زیست / کنترل پسیل پسته

کنترل پسیل پسته

کنترل پسیل پسته

کنترل پسیل پسته

ﺴﯿﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﭘﺴﺘﻪ ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ آﻓﺖ درﺧﺘﺎن ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر و آﻓﺖ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ. ﮔﺮدد ﮐﻪ. ﻫﺮ ﺳﺎ. ﻟﻪ ﺧﺴﺎرت زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺑﺎغ. ﻫﺎی ﭘﺴﺘﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *