خانه / مذهبی / پاورپوینت “اخلاق ویژه کارکنان گمرک بوشهر” ۱۴۲ اسلاید

پاورپوینت “اخلاق ویژه کارکنان گمرک بوشهر” ۱۴۲ اسلاید

 قسمت هایی از فهرست و محتوا

نقش اراده در اخلاق

فواید اخلاق

خلق کارگزار نسبت به مافوق

üافراط و تفریط در حیاء نسبت به مافوق

üافراط و تفریط در احترام به مافوق

üافراط و تفریط نسبت به مقررات

üافراط و تفریط در انتقاد نسبت به مافوق

üافراط و تفریط در پیشنهاد نسبت به مافوق

خلق کارگزار نسبت به همسطح

افرادی که نباید با آنها مشورت نمود.

خلق کارگزار در رابطه با ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع از منظر آیات و روایات

تکریم ارباب رجوع از منظر آیات و روایات

Øبرخورد با روی گشاده با ارباب رجوع

Øصبر و حوصله شرط دوم برخورد باارباب رجوع است.

Øاز راه زبان ارباب رجوع وارد شدن

Øتامین خواسته های مراجعین

ویژگیهای کارکنان مشتری مدار

ویژگیهای کارکنان مشتری مدار

ویژگیهای کارکنان مشتری مدار

نقش اخلاق در زندگى و تمدن انسانها

    • اخلاق حرفه ای هم جزء اخلاق کاربردی است . اخلاق حرفه ای درباره ابعاد اخلاقی مسائل وموضوعاتی که به مشاغل خاصی مربوط میشود صحبت میکند مانند: اخلاق تجارت ، اخلاق پزشکی ،اخلاق کتابداری…

.روش به کارگیری اخلاق در موفقیت سازمانی

 پنج نظام عمده اخلاقی در اخلاق حرفه ای

موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمانها

سازمان غیر معطوف به قانون و اخلاق.

      •سازمان قانون گرا و غیر معطوف به اخلاق.

      •سازمان اخلاقی ابزار انگار.

      •سازمان اخلاقی فردگرا و نوپا.

      •سازمان هویتا اخلاقی.

اخلاق منفی گارگزاران

از طرفی به اعتقاد ریموند با مهارت مدیر باید دارای چهار صفت ویژه باشد :

 • ۱- سازمان گرایی:

آفات مدیریت

شعار acer

 شدّت علایق  و خواسته ها

احساس امنیت واحساس نا امنی

عادت کردن به امری، تقلید کردن از دیگران

تلقین کردن به خود

سایرعوامل روانی واجتماعی.

و……

انواع اخلاق :

۱- اخلاق فطری و طبیعی :

صفات فطری ، غرایز و احساسات و استعدادهایی است که در طبیعت انسان آفریده شده و اختیار و عمل در تحصیل آن هیچگونه دخالتی ندارد. مانند حس خداجویی، کنجکاوی، عدالتخواهی و حبّ کمال و . . .

۲- اخلاق اکتسابی و اختیاری :

صفات اکتسابی آن گونه صفاتی را گویند که در مقام عمل و اختیار به تدریج برای انسان حاصل میشود. چنانچه از استعدادها و صفات خدا داده خوب بهرهبرداری نشود، صفات اکتسابی بد ……..