خانه / سایر رشته های علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی / دانلود کتاب قاسدان نامه فردوسی pdf

دانلود کتاب قاسدان نامه فردوسی pdf

دانلود کتاب قاسدان نامه فردوسی pdf

دانلود کتاب قاسدان نامه فردوسی pdf

معرفی کتاب:(قاسدان نامه فردوسی)توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده
کتاب قاسدان نامه فردوسی توسط دکتر فیض الهی وحید در ۲۷۷ صفحه تهیه گردیده است ایشان یکتا از نویسندگان چیره دست آذربایجانی است که برای اولین بار تحقیقات زیاد ذیقیمتی در باره شاهنامه فردوسی تهیه و در روزنامه های مختلف منتشر نمود،(قاسدان نامه فردوسی)تا آن موعد واقعیات شاهنامه را کمتر کسی می دانست اما ایشان شناخت درست از فروسی را به میانی توده های عادی ملت برد و بعد از آن بود که…

17 دیدگاه

 1. دانلود پاورپوینت درموردآسیب شناسی فضای مجازی ۵۰۰۰ تومان
  دانلود پاورپوینت درموردآسیب شناسی فضای مجازی
  دانلود پاورپوینت درموردآسیب شناسی فضای مجازی امروز اینترنت ، ماهواره و وسایل ارتباطی بسیار متنوعی وجود دارد و حرف ها، آسان به همه جای دنیا می رسد ،امروز در یک میدان جنگ و کارزار حقیقی قرار داریم. […]

 2. کلماتی که آخرآنها ک دارکومک ،کولاک، اردک تک ایپک کپنک چابک زیرک پیشیک سنجاقک ایششک توتک امک اکمک اینک پتک کمک جفتک کتک کلک ایرمک یه مک پفک دستک سنگک الک چیلک (توت فرنگی)چلیک (فولاد) جلبک خرک تشک بالشتک مرجومک (عدس) کوک (ریشه) کوک(کوک ساعت) آزتک (قوم آزتک) اتک دیرسک (آرنج) کوپک پوپک (ققنوس) گوبلک(قارچ)گوبک(ناف)بلک(پوشش قدیمی نوزاد)گوزببک(مردمک چشم)ایلمک(گره قالی) هوروک(موی سربافته) بزک (آرایش)کبک کرک بیوک کوچک چرک تورک توک(مو) چورک کپک ( باش کپک ویریب) کسسک (داش، کسسک) چیچک بوجک تزک پولچوک پولک چیمدیک(بیر آز دوز ایکی بارماقین ایچین ده) اوزوک تپیک چپیک کتک گرک کشک کرک کرچک برک ارک بزرک اریک کچلیک (غذایی در مازندران)ترلیک گجه لیک بیله زیک الجک اورک بورک بورک(غذای خمیری ) ارکک خروسک مترسک سگک بیر چرک(ربع)چارک بوزوک(چین وچروک) چروک امجک چللک (گالن نفت) کرک ماراک آخوندک (حشره سبز رنگ) مخملک دلقک کهریزک گرمک ایوانک بویک(کلاه) آهک بادامک کهلیک نارمک ولنجک آرمک سوموک اتابک بابک بیوک کوچک ناخنک(نه خه نک) کرک(کرک لباس) گدیک(گردنه) کوییک (کرمانشاه) یملیک(شینگی) کوره ک(پارو ، قسمت پشت بدن) دلیک (سوراخ) دیره ک (تیرک) ،شیشلیک(کباب) یل پیک(بادبزن) سیرک ارکک(مرد،نر) بیوک (بزرگ) کوچک لچک محک امید سینک(بازیکن فوتبال) پشمک چرک پژواک بهتک در مشهد تونبک چک(بکش،چک بانک) تشک تاک ارکک(نر) دستک کوشک شیمشک چرده ک بیرلیک جاسک پیچک گنجشک(قون جشک) زرشک تنبک(تن+بک)،تشتک
  شیشلیک گیلک کنارک قرجک آیتک کسسک (کلوخ) لچک (روسری نوزاد ویا روسری پیر زنها) گوزدبک (موش کور) چریک گوزلیک (عینک) زال زالک کک و مک لک لک کک ایستک پنیرک(گیاه امن کومن جی)نازک لورک(غذای محلی شهرستان دشتی) منگک(گیاه) پشک(دختر بلوچی) پل ورسک کلک خیک هجدک (شهری در کرمان) دیلک ایپلیک سوسک (سوس یعنی ساکت شو) آغ بیرچک اوپوشک شاپرک پرک میخک سیخک نارمک کهریزک گیلک قلهک تیرک (دیرک ) کهلیک کوینک (پیراهن) چردک (هسته ی میوه) متلک جیرک جیرک پتک( کندوی عسل ) پتک (پ باصدای oانگلیسی) بیلجیک شهری در ترکیه بیجک(بارنامه) سی لک منطقه ای در فین کاشان ولنجک در تهران بیله زیک النگو کیل پیک (پلک) برزک روستایی در کاشان اراک کتک دیلک (آرزو) ایپلیک (نخ کلفت که برای قالی در نظر گرفته می شود ضرب المثل ایپلیکی قوی دی) ایلیک (مغز استخوان) کیملیک(کارت هویت) قرچک(ناحیه ای در تهران) انارک(انارکی) نخودک (نخودکی انجیرلیک شمشک دیمدیک(منقار )(دیمدیک ،ایاغدیغ ایستاده ایم ) گدیک(گردنه) گه میر جک(غضروف)کولاک(کولک)کرکوک میلچک کوشک ایلمک لواشک میخک پل تک(لکنت زبان ،لالا پی تیک) بزک ،بیلک(مچ دست) بیله زیک(النگو) ترک روستای درک درچاه بهار نزدیک روستای کنارک روستای بهتک سالک(سالاماق+ک)،بستک(هرمزگان،هرمزقان)

 3. @@ اسم هایی که آخرش وان دارد شیروان سیروان کندوان تاوان ساوان وان ترکیه خاروانا نخجوان سانگیوان در چین یاوان، سراوان، مریوان، شادیر وان( جاهای در حیاط مسجد که از آنجا آب می خورند) ایوان،دیوان،ایری وان(ایروان)،چهره گان ..،چهره قان…،چهره وان در شبستر…،پهلوان، لوان تور،ملوان،بهروان،نهروان،ارغوان،.لیوان کروان..،لیقوان،بردووان، نردو وان..انوشیروان

 4. اسم هایی که آخرش ار(یعنی قهرمان) دارد تاوار در اردبیل افشار تاتار نیار اغاجاری(آغاج اری) آذر (آز ار) قاجار(قاج ار)، کنگر(کنگ+ار)،بالکار(بالک+ار)آوار(آو+ار)،بولقار(بولق+ار)،سووار(سوو+ار)،چندار(چند+ار)، چنار(چن+ار)،جگر(جگ+ار)سنگر(سنگ+ار)،پیکر(پیک+ار)،قطار(قاتار)، ساتار، باتار، یاتار،شار،یاشار،منار(نور عربی از آن گرفته شده است)،خنج ار(خنجر)،قلندر(قلند+ار)

 5. اسم هایی که آخرش جان است ارجان در بهبهان خوزستان سیرجان هندیجان دلیجان اسفنجان اسنجان اوجانی زنگان یا زنجان لینجان ارزنجان قهدریجان دراصفهان فسنجان(غذا)

 6. کلماتی که آخر آنها ق دارد وامق ییلاق قیشلاق ایرانق زرنق خاروانق شور دره ق سرین ده رق متنق الانق شال وار جیق هیق آلاچیق قاشیق قاتیق تجریق میق منیق ایلانیق الن جارق درین درق طوق (توق) قویجاق قلعه جوق مونق آروق ایرنق گوکدرق آرموداق ایورق یرنلیق یرزلیق میدان جوق النجق اوچ درق خرم درق اویلق بیرق ورنق الوانق زوارق بوق آونلیق ایشلق نشق هلق بافق در یزد اویلق در ورزقان، نیارق در نمین اردبیل فیروق در خوی برندق در هشت جین اردبیل خرانق در یزد پل مردق در مراغه الازیق در ترکیه آزلیق چوخ لیق ،چاراویماق،اهل مرستاق(مازندران روستای گلیرد،گول یوردی) دهلیق در( ورزقان ) آلاجیق ابریق(تنگ های مسی که سر سفره روی تشت می گذاشتند) ابلق(حیوان دو رنگ ،ابلک) پاتوق قوناق(مهمان،خانه ی قصر مانند) خونیق،برزندق،روستای نودوزق در میانه…..راستی راز ق در اخر روستاها در چیست؟؟؟