۳۱۳ ستاره

سلام بر تو ای سرچشمه ی زندگی! سلام بر تو، ای بهار عالمیان! و سلام بر تو ای رونق و چشم روشنی روزگار!
عالم می داند که برای آمدن او، باید حلقه ۳۱۳ ستاره برای طواف ماه نیمه شعبان، کامل باشد و باید اضطراری برای مردم روزگار باشد که فرق با او و بی او بودن را بدانند؛ بدانند که سال ها، هزاران پادشاه و وزیر نتوانستند زندگی واقعی را برایشان آماده کنند؛ زندگی ای که در آن حتی کودک با مار شبی همراه می شود!