خانه / علوم تربیتی / پایان نامه ارشد بررسی رابطه صلاحیت های حرفه ای با فرسودگی شغلی معلمان و سبک رهبری مدیران دوره راهنمایی

پایان نامه ارشد بررسی رابطه صلاحیت های حرفه ای با فرسودگی شغلی معلمان و سبک رهبری مدیران دوره راهنمایی

پایان نامه ارشد بررسی رابطه صلاحیت های حرفه ای با فرسودگی شغلی معلمان و سبک رهبری مدیران دوره راهنمایی

پایان نامه ارشد بررسی رابطه صلاحیت های حرفه ای با فرسودگی شغلی معلمان و سبک رهبری مدیران دوره راهنمایی

چکیده:پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه صلاحیتهای حرفه ای با فرسودگی شغلی معلمان و سبکرهبری مدیران دوره راهنمایی انجام شد . جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان مقطع راهنماییشهریاسوج تشکیل میدادند که تعداد آنها ۲۵۰ نفردر سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲ بودند. از بین جامعه آمارینمونه ای به حجم ۱۵۰ نفراز معلمان دوره راهنمایی که ۵۴ نفر زن و ۹۶ نفر مرد بودند به صورتنمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه شامل پرسشنامهمحقق ساخته صلاحیتهای…