خانه / مذهبی / عقاید / نقد وهابیت / محیط زیست در ایام نوروز

محیط زیست در ایام نوروز

روایات انچنان به محیط پیراموین انسان اهتمام داشته که آلوده کننده آب را مورد
لعن موجودات زنده در آب برشمرده و در مواطنی متعدد،حقوق مختلفی را برای حیات
پیرامون انسان برشمرده،از این روی لازم است انسان در ایام نوروز و تفریحی خود
بدین جهت اهتمام بیش از پیش داشته باشد.