خانه / آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) / فایلی کاربردی و دقیق درباره بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه سازی سازه فوق بیانی ژن ۴omt در گیاه دارویی شقایق

فایلی کاربردی و دقیق درباره بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه سازی سازه فوق بیانی ژن ۴omt در گیاه دارویی شقایق

سایت تلاشگر داناکده تقدیم می کند امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید و راضی باشید و در نظرات به ما اعلام کنید . سعی و تلاش ما فقط کسب رضایت شماست، 

بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه سازی سازه فوق بیانی ژن 4omt در گیاه دارویی شقایق

بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه سازی سازه فوق بیانی ژن ۴omt در گیاه دارویی شقایق

فهرست مطالب شماره صفحه
۱ فصل اول
۱-۱ مقدمه …۲
۲ فصل دوم
۲-۱ کلیات ..۷ اهمیت گیاهان دارویی …۷
متابولیتهای ثانویه گیاهی .۷
اهمیت پزشکی و دارویی متابولیتهای ثانویه …۹
۲-۲ زیست فناوری و تولید متابولیتهای ثانویه گیاهی ۹ کشت بافت و تولید متابولیتهای ثانویه ۹
کشت سلولی .. ۱۰
کشت ریشه های موئین .. ۱۱
مهندسی متابولیک … ۱۲
زیست فناوری و A. rhizogenes … 14
۲-۳ آگروباکتری رایزوژنز .. ۱۶ مکانیسم برهم کنش آگروباکتری و سلول گیاهی … ۱۶
ج
طبقه بندی ناقلهای Ri .. 17
ژنهای T-DNA…