خانه / آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) / فایلی درباره اقتصاد کشاورزی ۵۴ ص

فایلی درباره اقتصاد کشاورزی ۵۴ ص

امیدوارم از این فایل نهایت لذت را ببرید. سعی و تلاش ما کسب رضایت شماست، 

اقتصاد کشاورزی 54 ص

اقتصاد کشاورزی ۵۴ ص

 بخش اول
تکامل تدریجی مکانیزاسیون.. ۲
اهداف و نمودهای کاربری مکانیزاسیون در کشاورزی.. ۶
بخش دوم
شرح عملیات.. ۱۰
بخش سوم
سویا:.. ۱۵
کلزا:.. ۱۸
پنبه:.. ۱۹
بخش چهارم
گندم.. ۲۷
کلزا:.. ۲۹
سویا.. ۳۱
پنبه.. ۳۳
بخش پنجم
مصرف سرمایه:.. ۳۸
هزینه‌های کاشت گندم (دیم) برای ۱۰۰ هکتار.. ۴۱
هزینه‌های داشت گندم (دیم) برای ۱۰۰ هکتار.. ۴۲
هزینه‌های برداشت گندم (دیم) برای ۱۰۰هکتار.. ۴۲
هزینه‌های کاشت کلزا برای ۱۰۰ هکتار.. ۴۴
هزینه‌های داشت کلزا برای ۱۰۰ هکتار…..