خانه / سایر رشته های فنی مهندسی / سیستم های کنترلی و دسته بندی آنها (قابل ویرایش)

سیستم های کنترلی و دسته بندی آنها (قابل ویرایش)

سیستم های کنترلی و دسته بندی آنها (قابل ویرایش)

سیستم های کنترلی و دسته بندی آنها (قابل ویرایش)

مقدمه نمونه هایی از سیستم های کنترلی .سیستم روشن – خاموش الکتریکیسیستم حرارتی : کنترل تغذیه ای دستیطبقه بندی سیستم های کنترل سیستم های حلقه- بسته ( سیستم های کنترلی مانیتوری ) ویژگیهای اصلی سیستم حلقه عبارتند از نمونه هایی از سیستم حلقه – بسته عبارتند از : نمونه هایی از سیستم های کنترل خودکار تصویر ۱۵۰۹ : سیستم حرارتی : کنترل برگشت پذیر خودکار – تصویر ۱۵۰۱۰: سیستم کنترل سطح آب – تصویر ۱۵۰۱۱: سیستم کنترل سرعت – تصویر ۱۵۰۱۲: سیستم کنترل فشارفواید و…