خانه / بهداشت و سلامت / روان شناسی / "رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان" 250 صفحه

"رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان" 250 صفحه

"رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان" 250 صفحه

"رفتارهای خودآسیب رسانی در نوجوانان: ماهیت، احتمال خودکشی و نقش عوامل روان شناختی و همسالان" 250 صفحه

چکیدهمقدمه :خودآسیب رسانی به دو دسته مستقیم مانند خودجرحی بدون خودکشی و غیرمستقیم مثل خطرجویی وسوء مصرف مواد تقسیمبندی میشود. اهداف این مطالعه عبارت بودند از ۱(بررسی تجربه زیسته وپدیدارشناسی خودآسیب رسانی در نوجوانان ایرانی، ۲(سنجش مدلی مبتنی بر شواهد تجربی از عوامل خطر وانگیزه های روان شناختی و اجتماعی خودآسیب رسانی، ۳( مقایسه خودآسیب رسانی مستقیم و غیر مستقیم وارتباط آن ها با اقدام و احتمال خودکشی. روش: از یک طرح ترکیبی از نوع لانهای…