خانه / مذهبی / عقاید / امامت / مهدویت / دیدن امام زمان در دوران ظهور

دیدن امام زمان در دوران ظهور

تصور اشتباه و مرسوم این است که امام در میان مردم با هاله ای از نور ظاهر شده که همین امر منجر خواهد شد مردم خصوصا در دوران ظهور در شناخت و پیروی از ایشان با مانعی رو به رو نباشند.
این نگاه باطل به میزان زیادی رغبت برای ایجاد معرفت درونی را نسبت به امام می کاهد و نگاهی سطحی را نسبت به مقوله ظهور در جامعه ترویج می دهد غافل از اینکه امام نیز همچون سایر افراد به فرموده قران کریم،غذا خورده و در بازارها و میان مردم رفت و امد می کند و سنت خدا بنابر مصالحی بر این نیست که نورانیت درونی ایشان اینگونه بروزی داشته باشد.
پس در دوران ظهور نیز تنها ابزاری که به کمک انسان برای شناخت حقیقت خواهد امد معرفت حقیقی نسبت به ایشان است.