خانه / سایر رشته های علوم انسانی / زبان و ادبیات فارسی / دانلود کتاب قاسدان نامه فردوسی pdf

دانلود کتاب قاسدان نامه فردوسی pdf

دانلود کتاب قاسدان نامه فردوسی pdf

دانلود کتاب قاسدان نامه فردوسی pdf

معرفی کتاب:(قاسدان نامه فردوسی)توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده
کتاب قاسدان نامه فردوسی توسط دکتر فیض الهی وحید در ۲۷۷ صفحه تهیه گردیده است ایشان یکتا از نویسندگان چیره دست آذربایجانی است که برای اولین بار تحقیقات زیاد ذیقیمتی در باره شاهنامه فردوسی تهیه و در روزنامه های مختلف منتشر نمود،(قاسدان نامه فردوسی)تا آن موعد واقعیات شاهنامه را کمتر کسی می دانست اما ایشان شناخت درست از فروسی را به میانی توده های عادی ملت برد و بعد از آن بود که…

17 نظر

 1. کلماتی که آخر آنها ق دارد وامق ییلاق قیشلاق ایرانق زرنق خاروانق شور دره ق سرین ده رق متنق الانق شال وار جیق هیق آلاچیق قاشیق قاتیق تجریق میق منیق یلانیق الن جارق درین درق طوق قویجاق قلعه جوق مونق آروق ایرنق گوکدرق آرموداق ایورق یرنلیق یرزلیق میدان جوق النجق اوچ درق خرم درق اویلق بیرق ورنق الوانق زوارق بوق آونلیق ایشلق نشق هلق بافق در یزد اویلق در ورزقان، نیارق در نمین اردبیل فیروق در خوی برندق در هشت جین اردبیل خرانق در یزد پل مردق در مراغه الازیق در ترکیه آزلیق چوخ لیق شال وار جیق ،چاراویماق،اهل مرستاق(مازندران روستای گلیرد،گول یوردی) دهلیق در( ورزقان ) آلاجیق ابریق(تنگ های مسی که سر سفره روی تشت می گذاشتند) ابلق(حیوان دو رنگ ،ابلک) پاتوق قوناق(مهمان،خانه ی قصر مانند) خونیق،برزندق،روستای نودوزق در میانه…..

 2. نعل، لعل(در مشهدبه لعل، لالا می گویند بدون عین)، نعلبکی، (ع مخصوص زبان عربی است ودر هیچ زبان دیگری وجود ندارد. بنابراین کلمات ترکی را نباید با عین بنویسیم وبه عبارت دیگر با دست خودمان به کلمات ترکی لباس عربی نپوشانیم). اگر نعل و لعل وشمع ونعلبکی،قلعه، عربی باشند باید بتوانیم آنها را به چهارده باب
  عربی ببریم.مثلاعشق؛عشاق،معشوق،عاشق(چون عشق عربی است می توانیم به چهارده باب ببریم) نوازنده ی ساز در ترکی آشیق است ونباید عاشق بنویسیم . چون عین در ترکی وجود ندارد ومخصوص زبان عربی است…………………….حروف ح ع ث ص ض ذط ظ مخصوص زبان عربی است ودر ترکی
  وجود ندارد.و ق هم در ترکی وجود دارد وهم در عربی وجود دارد . ولی در فارسی ق وجود ندارد…..گ چ پ ژ در ترکی ودر فارسی وجود دارد ولی در عربی وجود ندارد اگر در کلمه ایی هم ق وجود داشته باشد. وهم حروف گ چ پ ژ وجود داشته باشد. آن کلمه۹۹%ترکی است. چون ق در فارسی وجود ندارد.و گ چ پ ژ درعربی وجود نداردمثل(ق+گ=قشنگ)،(ق+چ=قارچ)،(ق+پ=قالپاق،پیچاق،قاپی)،(ق+ژ=قیژقیرماق،ترش شدن ماست وترشیدن شیر)

 3. ح ع ث ص ض ذ ط ظ این حرف مخصوص زبان عربی است لطفا کلمات ترکی را با این حروف ننویسیم.آشیق(ننویسیم عاشق)،آزر(نه آذر)،نان فتیر(نه فطیر)،شاتیر(نه شاطر)، قاتار(نه قطار)،قاتیر(نه قاطر)،تن آب(نه طناب)،تن ناز(نه طناز)،تن ز(نه طنز)، شام(نه شمع، شمخانی، اگر شمع عربی
  باشد. باید به چهارده باب بتوانیم ببریم). قوتور سوی(نه آب قطور، قوتور نوعی بیماری است که قوتور سوی این بیماری را درمان می کند.وضرب الامثل گه چینین قوتوری سرچشمه ده ن سو ایچر از آنجا می آید)………خلاصه گوموش قیه(صخره ی نقره ای،اسم خاص را نباید ترجمه کرد)محله
  ای در تبریز به این اسم زیبا احترام بگذاریم ونگوییم دمشقی یه………..

 4. قوجامان تبریز کلماتی که آخرشان مان دارند.درمان دومان دودمان یامان سامان(کاه و سر وسامان گرفتن)، دوشمان (دشمن) خرمان(خرمن) گمان گیرمان(دمل) خرامان پیشمان، سه چمان(سه چمن انتخاب کننده)، مهمان ، ایل مان پژمان، نریمان،فریمان، آرمان، سلقه سهمان، فیلان بهمان
  ،آسمان،دییرمان، تومان،بی مان، پیمان، پژمان، اورمان(جنگل)،ایمان،قهرمان ،تئومان،زایمان(زای میوه)،آمان،.لقمان،سولیمان،مردمان، باخانمان، بی خانمان،کتمان

 5. بابا طاهر عریان یا بابا طاهر اوریان، اوریان نام روستای بابا طاهر در همدان می باشد. ع مخصوص زبان عربی است و در زبان ترکی وجود ندارد.(اوریان بر وزن دریان، وریان،الله وردیان،سد لتیان، حق وردیان)، نام روستاهای اورآباد(اور بر وزن اور میه و بد اور و خوش اور)نباید به
  صورت عور(عورت،عربی)نوشته شود. وهمچنین اسم روستای اتیق در مرند نباید به صورت (عتیق، عربی)نوشته شود. اتیق بر وزنکلماتی که آخر آنها ق دارد وامق ییلاق قیشلاق ایرانق زرنق خاروانق شور دره ق سرین ده رق متنق الانق شال وار جیق هیق آلاچیق قاشیق قاتیق تجریق میق منیق
  یلانیق الن جارق درین درق طوق قویجاق قلعه جوق مونق آروق ایرنق گوکدرق آرموداق ایورق یرنلیق یرزلیق میدان جوق النجق اوچ درق خرم درق اویلق بیرق ورنق الوانق زوارق بوق آونلیق ایشلق نشق هلق بافق در یزد اویلق در ورزقاند نیارق در نمین اردبیل فیروق در خوی برندق در هشت
  جین اردبیل خرانق در یزد پل مردق در مراغه الازیق در ترکیه آزلیق چوخ لیق شال وار جیق ،چاراویماق،اهلمرستاق(مازندران روستای گلیرد،گول یوردی) دهلیق در( ورزقان)….

 6. اسم روستاهایی که آخرشان قان است توفارقان ممقان وایقان ایری قان (ریقان ریگان اسم روستایی در کرمان ) جوشقان سلفجگان در قم سلفجقان جوقان چوگان چوقان کرمچ گان درقم کرمچقان جوشقان خرقان در اراک طالقان میقان شادگان در خوزستان شادقان کنگان شهری در بوشهر کنقان
  ورزقان زرقان دلیگانی(دلیقان در اصفهان) جونقان (چهار محال بختیاری) بیست قان (زرین شهراصفهان) دیلمقان (دیلم، دیلمیان) آمقان طالقان (تالقان) خورگان(خورقان در رودبار) یاتاقان،کنگان(کنقان درشیراز) کهن قان(کهنگان سمیرم) رومشگان در استان لرستان(ایری میش قان،میشگان در امریکا یا میش قان) کرینگان(کرینقان) چهره گان(چهره قان)،هرمزگان یا( هرمزقان)،گول پای قان(گلپایگان)……….

 7. کلماتی که اولشان سی دارند.مثل سیس(مه ، چم………سیس تان، مه ستان، چم ستان)، سیس(سکوت، سس و سدا اولماسین)، سیمان، سیمیت، سیما،سیرک، سی لک،سی سخت، سی مرغ، سی……،سیچان(موش)، سی چان(کسی که با عرض معذرت عمل دفع را انجام می دهد. البته حرفهای زشت و فحش ها جزو
  فولکلور و فرهنگ محسوب می شود. یعنی شخص در موقع دعوا باید بتواند از فولکلور خود استفاده کند)،سیرتیق،سیریمسی،سیریخ.،سیرجان.،سینا،سینان،سیندیرماق، جانیما سینمیر

 8. @@.نعل یا نال….نعلبکی یا نالبکی….نان فطیر یا نان فتیر..گر گرفتگی یا قر گرفتگی(بابا اوجاغی نا قر دوشدی)….منبع یا منبه….شعله یا شوله…..ضرغام یا زرغام……شاطر یا شاتیر……شمع یا شام……..طناب یا تنآب(تن ابنده)……..تن ز یا طنز…….طناز یا
  تن ناز…….طلق یا تلق……..اطاق یا اتاق……..تهران یا طهران……باتلاق یا باطلاق……..اطراق یا اتراق……….صابون یا سابین……..حوله یا هوله……قاطر یا قاتیر………قاتار یا قطار…….آشیق یاعاشق……آذر یا آزر….اسلان یا اصلان…….کیومرس
  یا کیومرث ،اطراق یا اوتراق…….طالبی(میوه)یا تالبی(هموزن تالشی)….زعفران یا زفران…..طهماسب یا ته ما سب( بر وزن شاماسب ، لوه راسب)…….حروف ح ع ث ص ض ذ ط ظ در ترکی وجود ندارد.

 9. کوپ(کلمه ی کاپ cupاز کوپ ترکی گرفته اند)……..کلمه ی چالنج (در انگلیسی) و به چالش کشیدن فارسی از فعل چالیش ماق ترکی است……..من اوتانیرام ممکن است یک نفر به جای این کلمه از کلمه ی خجالت عربی استفاده بکند با این حال وقتی ترکی حرف می زند نمی تواند بگوید
  که من خجالت می کشم باید بگوید من خجالت چکیرم.یعنی در ترکی حتما باید فعل ترکی باشد . ولی در زبان فارسی می توان فعل را از زبان ترکی به عاریت گرفت وگفت مثل قاپیدن، چاپیدن، تپاندن،جوشاندن(علم جوشدی، سماور جوشدی)، چیزیدن(با عرض معذرت، روباه هرو چزوندیم .دماغشو
  سوزوندیم…شعر بچه گانه……یا فهم ، مفهموم عربی که در فارسی به صورت فهمیدن (فعل) استفاده می شود…

 10. گ چ پ ژ در زبان عربی وجود ندارد. ولی در زبان فارسی وترکی وجود دارد……….قاف در زبان فارسی وجود ندارد. ولی در زبان ترکی وعربی وجود دارد……….ح ع ث ص ض ذ ط ظ درزبان فارسی و ترکی وجود ندارد. ولی در زبان عربی وجود دارد………اگر کلمه ایی گ چ پ ژ داشته باشد و قاف هم داشته باشدو آن کلمه ۹۹% ترکی است.مثل(ق+گ=قشنگ)و(ق+چ=چاق)و(ق+پ=قالپاق)و(ق+ژ=قیژقیرماق)………اگر کلمه ایی ح ث ص ض ذ ط ظ داشته باشد وهمزمان قاف داشته باشد . آن کلمه ۹۹%عربی است.

  • کلماتی که آخرآنها ک دارد،چیچک کتک گرک کشک کرک کرچک برک ارک بزرک اریک کچلیک (غذایی در مازندران)ترلیک گجه لیک بیله زیک ،الجک اورک بورک بورک(غذای خمیری ) ارکک خروسک مترسک سگک بیر چرک(ربع)چارک بوزوک(چین وچروک) چروک امجک چللک (گالن نفت) کرک ماراک آخوندک (حشره
   سبز رنگ) مخملک دلقک کهریزک گرمک ایوانک بویک(کلاه) آهک بادامک کهلیک نارمک ولنجک آرمک سوموک اتابک بابک بیوک کوچک ناخنک(نه خه نک) کرک(کرک لباس) گدیک(گردنه) کوییک (درکرمانشاه) یملیک(شینگی) کوره ک(پارو ، قسمت پشت بدن) دلیک (سوراخ) دیره ک (تیرک) ،شیشلیک(کباب) یل
   پیک(بادبزن) سیرک ارکک(مرد،نر) بیوک (بزرگ) کوچک لچک محک امید سینک(اسم یکی از بازیکنان فوتبال) پشمک چرک پژواک بهتک (در مشهد) تونبک چک(بکش،چک بانک) تشک تاک ارکک(نر) دستک کوشک شیمشک چرده ک بیرلیک جاسک پیچک گنجشک(قون جشک) زرشک تنبک(تن+بک)،تشتک،کولاک، اردک تک ایپک
   کپنک چابک زیرک پیشیک سنجاقک ایششک توتک امک اکمک اینک پتک کمک جفتک کتک کلک ایرمک یه مک پفک دستک سنگک الک چیلک (توت فرنگی)چلیک (فولاد) جلبک خرک