خانه / آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) / دانلود پاورپوینت کاربرد مدل تولید داده در مدلسازی اقلیم آینده استان کرمان جهت پایش و پیش آگهی خشکسالی با استفاده از شاخص دهک برای دوره ۲۰۱۰-۲۰۳۹

دانلود پاورپوینت کاربرد مدل تولید داده در مدلسازی اقلیم آینده استان کرمان جهت پایش و پیش آگهی خشکسالی با استفاده از شاخص دهک برای دوره ۲۰۱۰-۲۰۳۹

دانلود پاورپوینت کاربرد مدل تولید داده در مدلسازی اقلیم آینده استان کرمان جهت پایش و پیش آگهی خشکسالی با استفاده از شاخص دهک برای دوره 2010-2039

دانلود پاورپوینت کاربرد مدل تولید داده در مدلسازی اقلیم آینده استان کرمان جهت پایش و پیش آگهی خشکسالی با استفاده از شاخص دهک برای دوره ۲۰۱۰-۲۰۳۹

کاربرد مدل تولید داده در مدلسازی اقلیم آینده استان کرمان جهت پایش و پیش آگهی خشکسالی با استفاده از شاخص دهک برای دوره ۲۰۱۰ – ۲۰۳۹ 
 
فرمت فایل: pptx
تعداد اسلاید ها: ۱۷
 
 
تصاویری از محیط پاورپوینت:
این فایل شامل موارد زیر است:
عنوان
مباحث مهم
پیامد های ناشی از تغییر اقلیم
مدلسازی های اقلیمی
روش های ریزمقیاس نمایی
مدل LARS-WG
مراحل مدلسازی
نتایج مدلسازی
کاربرد خروجی مدل های تولید داده در پایش خشکسالی های ۳۰ سال آینده
شاخص…