خانه / مذهبی / عقاید / امامت / مهدویت / خونریزی و جنگ در دوران ظهور؟!

خونریزی و جنگ در دوران ظهور؟!

برخی با مورد هجمه قرار دادن مفهوم انتظار،مسأله جنگ های دوره ظهور را به دوران خونریزی و کشتار تعبیر نموده و چهره مخوفی را از امام ارائه نموده اند،در حالی که در دوران ظهور به نص روایات،جنگ وسیع خیر و شر اتفاق خواهد افتاد و دشمن برای گرفتن جان امام سپاهیان متعددی را ارسال می کند تا جایی که در چندین مورد نمایندگان امام در شهرها توسط آنها به شهادت می رسند.از این روی بخش قابل توجهی از اتفاقات و جنگ های موجود در دوران ظهور،جنبه دفاعی و حفظ جان امام را داراست.