خانه / آب و هواشناسی ( اقلیم شناسی ) / تقدیم به شما فایل در زمینه تحقیق کامل "تصفیه آب" 120 ص

تقدیم به شما فایل در زمینه تحقیق کامل "تصفیه آب" 120 ص

تقدیم به شما فایل در زمینه….این فایل را تقدیم می کنیم به شما . نهایت تلاش ما کسب رضایت شماست، با قیمتی عالی و استثنایی، ما را با نظرات خود دلگرم کنید 

تحقیق کامل "تصفیه آب"  120 ص

تحقیق کامل "تصفیه آب" 120 ص

فهرست مطالب
فصل اول- مقدمه و تاریخچه ۱
مقدمه۲
تاریخچه تصفیه آب به روش صنعتی۳
فصل دوم – اهمیت تصفیه پسابهای صنعتی۷
آب و پساب در صنعت۸
پساب صنعتی (Industrial Wastewater)8
مقدار مجاز برای آب مزروعی ( عناصر محلول )۱۱
پارامترهای مهم۱۱
۱- اندازه گیری جریان فاضلاب۱۱
۲- اندازه مواد جامد ( Total Solid )TS11
۳- اندازه مواد قابل ته نشینی۱۱
۴- تعیین قلیائیت :۱۲
۵- اندازه گیری مواد آلی۱۲
۶-عوامل مؤثر بر غلظت O2 محلول در آب :۱۳
۷- COD(Chemical Oxygen Demand) :14
۸- TOC. 14
۹- THOD. 14
فصل سوم- استاندارد…