خانه / طنز و سرگرمی / معما و تست هوش / تست هوش:مجموع ویژه نقاط

تست هوش:مجموع ویژه نقاط


تست هوش:مجموع ویژه نقاط

 

تعدادی مربع داریم که بر روی هر کدام تعدادی نقاط سیاه و سفید وجود دارد. با توجه به منطق شکل، بجای علامت سوال کدام گزینه قرار می گیرد؟

 

جدیدترین تست هوش , معمای تصویری جدید

تست هوش جالب

 

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

¥¥¥

 

پاسخ تست هوش: مجموع ویژه نقاط

گزینه ۴

در هر سطر، نقاط سیاه از هم کم می شوند و نقاط سفید از هم

منبع:ihoosh.ir