خانه / مذهبی / ازدواج / سبک زندگی / بهار زمین و بهار قلوب

بهار زمین و بهار قلوب

زمین بهاری داشته و بهار انسان ها به حیات قلوب آنها خواهد بود،با این تفاوت که زمین فصولی را بر خود می بیند
و در وهله ای چشمان بشر نظاره گر حیات سبز اوست،اما خلیفه خداوند در هستی،دارای ظرفیت و استعدادی است که
قلبی سرشار از بهار داشته و در او لحظه ای حیات رو به افول نگراید.
پس می تواند بهار شروع و تفائلی برای بهار و شکوفایی قلبی برای قرار گرفتن در عباد خدا و بهشت او بود؛«فادخلوا فی
عبادی و ادخلی جنتی».