خانه / سایر رشته های علوم انسانی / حقوق / بررسی تطبیقی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا و قانون کامن لا

بررسی تطبیقی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا و قانون کامن لا

بررسی تطبیقی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا  و قانون کامن لا

بررسی تطبیقی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا و قانون کامن لا

چکیدهموضوع این پژوهش، «بررسی تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران و آمریکا» است. در این پژوهش که بر پایه مطالعه تطبیقی است، هدف آن است که تعهدات وکیل دعاوی در حقوق ایران که بر پایه نظام حقوقی مدون است با نظام حقوقی کشوری که در آن نظام حقوق عرفی (کامن‌لا) حکم‌فرماست، مقایسه شود. این بررسی از نگاه تعهدات قراردادی، قانونی و عرفی مورد توجه واقع شده است. پس از شناخت کلی از مفهوم وکالت، وکیل دعاوی و بررسی آن در دو مفهوم لغوی و اصطلاحی و نیز…

درباره‌ی محمد باقر